STRENNA

Heslo (Inšpiratívna myšlienka hlavného predstaveného pre celú saleziánsku rodinu na obdobie roka.)

 

-------

Heslo na rok 2012


„Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce.“ (Jn 10, 11)

Poznávajme a nasledujme dona Bosca, 
aby mladí boli poslaním nášho života


Prvý rok trojročnej prípravy na dvojsté výročie narodenia dona Bosca je zameraný na poznanie jeho života. Musíme pristúpiť k štúdiu a cez jednotlivé udalosti ho poznávať ako vychovávateľa, pastiera, zakladateľa, vodcu a usmerňovateľa. Takéto poznanie privádza k láske a k nasledovaniu. To je téma hesla na rok 2012.

Don Bosco musí mať pre nás členov saleziánskej rodiny, ktorí sme s ním v duchu vzájomne spätí, takú hodnotu, akú mal a stále má svätý František Assiský pre františkánov alebo svätý Ignác z Loyoly pre jezuitov, to znamená ako zakladateľ, duchovný učiteľ, vzor vychovávateľa a najmä zakladateľ hnutia svetových rozmerov, ktorý dokázal s úžasným dôrazom upozorniť Cirkev a spoločnosť na potreby mladých, na ich životné podmienky a na ich budúcnosť. Možno splniť tento zámer bez hĺbania v jeho histórii, ktorá nie je opatrovateľkou zašlej minulosti, ale skôr trvalou spomienkou v nás a podnetom pre súčasnosť?

Prístup k donovi Boscovi prostredníctvom metód historického bádania nám pomohlo lepšie spoznať a odhaliť jeho ľudskú a kresťanskú veľkosť, geniálnu podnikavosť, jeho vychovávateľské zručnosti, jeho duchovnosť, dielo, ktoré možno úplne pochopiť len vtedy, ak berieme do úvahy jeho hlboké zakorenenie v histórii spoločnosti, v ktorej žil. Pri poznávaní historických udalostí sme si zároveň vedomí prítomnosti prozreteľného Božieho zásahu v jeho živote. Pri tomto štúdiu nejde o odmietnutie stále uznávaného a seriózneho obrazu dona Bosca, ktorý mali vytvorený celé generácie saleziánov, dcér Márie Pomocnice, saleziánskych spolupracovníkov a členov saleziánskej rodiny, ani dona Bosca, akého poznali a milovali. Ide o nové spracovanie obrazu dona Bosca a ten musíme podať tak, aby bol aktuálny a prihováral sa dnešnému svetu novou rečou.

hesla2012_predstavenie.jpg


Obraz dona Bosca a jeho činnosti treba zrekonštruovať zodpovedne – v horizonte našej kultúry charakterizovanej zložitosťou dnešného života, globalizáciou, prekážkami v apoštoláte, poklesom počtu povolaní, „spochybňovaním“ zasväteného života. Radikálne zmeny – alebo epochálne, ako ich nazýval môj predchodca don Egidio Viganò – nás nútia prehodnotiť obraz dona Bosca a predstaviť ho v novom svetle, založenom na vernosti, ktorá nie je opakovaním formuliek a formálnym zachovávaním tradície. 

Historický význam dona Bosca treba vypátrať – okrem skúmania jeho „diel“ a niektorých relatívne originálnych pedagogických prvkov najmä v jeho konkrétnom a emocionálom vnímaní univerzálnej, teologickej a sociálnej dôležitosti problému „opustenej“ mládeže a v jeho úžasnej schopnosti komunikovať ho obrovskému množstvu svojich spolupracovníkov, dobrodincov a obdivovateľov.

Položme si otázku: Sme vernými učeníkmi dona Bosca? Ešte stále jestvuje napätie medzi ideálom, ktorý žil, a jeho realizáciou, medzi intuíciou a jeho stelesnením v sociálnom prostredí, v ktorom pôsobil? Byť verní donovi Boscovi znamená poznať jeho život a dejiny doby, v ktorej žil, osvojiť si jeho túžby, stotožniť sa s jeho motiváciami a rozhodnutiami. 
Byť verní donovi Boscovi a jeho poslaniu znamená pestovať v sebe ustavičnú a silnú lásku k mladým, najmä k najchudobnejším.

Takáto láska nás pobáda reagovať na naliehavé a hlboké potreby mladých. Aj nás sa podobne ako dona Bosca týkajú ich problémy a ťažkosti, ako sú chudoba, práca mladistvých, sexuálne zneužívanie, nedostatok výchovy a odborného vzdelávania, zaradenie do sveta práce, nízka sebadôvera, strach z budúcnosti a strata zmyslu života.

Snažíme sa prichádzať k mladým s hlbokou a nesebeckou láskou, vystupovať nevtieravo, taktne a byť prirodzenou autoritou, predkladať im účinné ponuky, ktoré posilnia ich výchovu, pomôžu im pri dôležitých životných rozhodnutiach, pri hľadaní terajšieho i budúceho šťastia; v tom všetkom sa stávame pre nich sprievodcami na ceste a osvedčenými vodcami.

Obzvlášť je potrebné pochopiť nový spôsob života súčasných mladých ľudí. Mnohí z nich sú „digital natives“ (digitálni domorodci, pozn. prekl.). Prostredníctvom nových technológií vyhľadávajú zážitky sociálnej mobilizácie, možnosť intelektuálneho rastu, prvky ekonomického rozvoja, formy okamžitej komunikácie, možnosť byť stredobodom záujmu… Aj na tomto poli sa chceme podieľať na ich živote a záujmoch. Podnecovaní tvorivým duchom dona Bosca sa my vychovávatelia dostávame do ich blízkosti ako „digital immigrants“ (digitálni prisťahovalci, pozn. prekl.) a snažíme sa pomôcť im prekonávať generačnú priepasť medzi nimi a ich rodičmi alebo svetom dospelých.

Snažíme sa o dobro mladých ľudí na ceste ich rastu a dozrievania, darujeme im svoj čas a svoje sily a zostávame s nimi, a to v každej chvíli počnúc detstvom až po obdobie dospievania.

Snažíme sa o nich postarať, keď ich zložité situácie ako vojna, hlad, nedostatočná perspektíva privádzajú k opusteniu vlastného domova a rodiny a oni potom musia čeliť životu sami.

Snažíme sa o nich postarať, keď si s úzkosťou hľadajú svoje prvé zamestnanie a zaväzujú sa, keď sa začleňujú do spoločnosti, často bez nádeje a vyhliadky na úspech. 

Snažíme sa o nich postarať, keď si budujú svoj citový svet, vlastnú rodinu, sprevádzame ich najmä ako snúbencov a v prvých rokoch manželstva (porov. GK26, 98. 99. 104).

Máme veľký záujem zaplniť prázdnotu v hĺbke ich srdca, pomáhať im pri hľadaní zmyslu života a predovšetkým im ponúknuť cestu prehĺbenia poznania a priateľstva s Pánom Ježišom, skúsenosť živej Cirkvi, v konkrétnom úsilí žiť svoj život ako povolanie. 

Na základe poznania histórie dona Bosca sa v hesle na rok 2012 hovorí o nasledujúcich dôležitých súvislostiach a angažovanosti:
1.    Pastoračná láska charakterizuje celý život dona Bosca a je dušou jeho rôznorodých diel. Možno povedať, že je to stručná historická perspektíva, v ktorej sa dá čítať celý jeho život. Dobrý pastier pozná svoje ovce a volá ich po mene; vodí ich ku krištáľovo čistým prameňom a pasie ich na zelených pasienkoch; je brána, cez ktorú ovce vchádzajú do ovčinca; položí aj vlastný život za ovce, aby mali život v hojnosti. Najväčšia sila charizmy dona Bosca je v láske, ktorú čerpal priamo od Pána Ježiša, a to tým, že ho nasledoval a zostával s ním. Táto láska spočíva v tom, že „dáva všetko“. V nej pramení jeho apoštolské heslo: „Sľúbil som Bohu, že až do posledného dychu celý môj život bude patriť mojim chudobným mladým.“ To je náš punc a naša dôveryhodnosť vzhľadom na mladých!
2.    Vieme, že život dona Bosca bol plný únavy, zriekania sa, strádania, utrpenia aj početných obiet, ktoré podstúpil. Dobrý pastier položí svoj život za svoje ovce. Prostredníctvom potrieb a požiadaviek mladých ľudí Boh žiada od každého člena saleziánskej rodiny, aby sa pre nich obetoval. Vložiť sa do poslania teda nepredstavuje prázdny aktivizmus, ale znamená to pripodobniť naše srdce srdcu dobrého pastiera, ktorý nechce stratiť žiadnu zo svojich oviec. Je to hlboko ľudské a hlboko duchovné poslanie. Je to cesta askézy; animujúca prítomnosť medzi mládežou bez askézy a obetavosti nie je možná. Stratiť niečo alebo, presnejšie povedané, stratiť všetko, aby sa tak obohatil život našich mladých, je oporou nášho darovania sa a nášho odhodlania. 
3.    V ustanovujúcom zápise o založení saleziánskej kongregácie a najmä v historickom vývoji rozmanitých diel dona Bosca môžeme poznať cieľ saleziánskej rodiny, ktorá sa krôčik po krôčiku začínala formovať. My sme povolaní stať sa apoštolmi mladých, v ľudových prostrediach, v najbiednejších a misionárskych oblastiach. Dnes sa ešte viac ako inokedy snažíme pochopiť kultúru médií a zaujať voči nej kritický postoj. Využívame prostriedky spoločenskej komunikácie, predovšetkým nové technológie, aby sa tak znásobil potenciál našej činnosti pokiaľ ide o naše zblíženie s mladými a ich sprevádzanie. Počas našej výchovnej činnosti medzi nimi sa snažíme urobiť z nich svojich prvých spolupracovníkov; rovnako ako náš Otec, aj my im dávame zodpovednosť, pomáhame im prevziať iniciatívu, aby sa mohli stať apoštolmi svojich vrstovníkov. Takýmto spôsobom môžeme ešte viac rozšíriť veľké srdce dona Bosca, ktorý sa chcel dostať k mladým na celom svete a slúžiť im.
4.    Naše dobré úmysly nemôžu zostať prázdnymi vyhláseniami. Rovnako ako don Bosco, aj Boh dnes na nás čaká v mladých! Preto je potrebné stretávať sa s nimi a byť s nimi na tých miestach, v tých situáciách a v tom priestore, kde nás čakajú; treba vždy urobiť prvý krok, sprevádzať ich. Je potešujúce vidieť, ako sa na celom svete saleziánska rodina snaží obetovať pre najchudobnejšiu mládež – pre deti ulice, mládež na okraji spoločnosti, pre deti nútené pracovať, pre detských vojakov, mladých učňov, opustené siroty, zneužívané deti. Ale srdce, ktoré miluje, je vždy srdcom, ktoré sa pýta. Aj dnes, a možno častejšie ako kedysi, don Bosco kladie otázky. Oboznámili sme sa s jeho históriou a teraz musíme počúvať, s akými otázkami k nám don Bosco prišiel. Čo môžeme urobiť pre chudobnú mládež viac? Aké nové ohraničenia sú v oblastiach, kde pracujeme, v krajine, kde žijeme? Dokážu naše uši počuť naliehavé volanie dnešných mladých? Čo okrem spomínanej chudoby ešte sťažuje cestu dnešnej mládeži? Aké sú nové hraničné oblasti, v ktorých sa musíme dnes angažovať? Premýšľajme o súčasnej situácii rodiny, o kríze v oblasti výchovy, o dezorientácii v oblasti citovej a sexuálnej výchovy, o nedostatku angažovania sa v sociálnej a politickej sfére, o úbytku súkromia v osobnom živote, o duchovnej vlažnosti, o nešťastí mnohých mladých. Počúvajme naliehavé volanie mládeže a ponúkajme odpovede na ich potreby, najmä na tie najurgentnejšie a najhlbšie, na najkonkrétnejšie a duchovné.
5.    Z osobnej histórie dona Bosca sa môžeme dozvedieť, ako don Bosco odpovedal na potreby mladých. Potom môžeme lepšie zvážiť odpovede, ktoré už máme zavedené, aj to, aké odpovede treba vytvoriť. Samozrejme, problémy nikdy nechýbajú. Budeme musieť „čeliť vlkom“, ktoré chcú napadnúť ovčinec – ľahostajnosti, etickému relativizmu, konzumizmu znehodnocujúcemu veci a skúsenosti, falošným ideológiám. Boh nás povoláva a don Bosco nám dodáva odvahu, aby sme boli dobrými pastiermi, ktorí sú obrazom Dobrého pastiera, pretože mladí potom stále môžu nachádzať otcov, mamy, priateľov; môžu nájsť predovšetkým život. Ba oveľa viac, skutočný život, život v hojnosti, ktorý dáva Ježiš!
6.    Pamäti Oratória svätého Františka Saleského, ktoré napísal don Bosco na výslovnú žiadosť pápeža Pia IX., sú nevyhnutnou súčasťou poznania duchovnej cesty a pastoračnej práce dona Bosca. Sú napísané tak, aby sme sa mohli presvedčiť o zázračných počiatkoch povolania a diela dona Bosca, ale tiež preto, aby sme sa mohli my osobne aj každá skupina saleziánskej rodiny duchovne a apoštolsky takisto rozvíjať na základe motivácií a rozhodnutí, ktoré viedli dona Bosca. Sú definované ako „pamäti budúcnosti“. Dajme si teda predsavzatie, že tento rok sa oboznámime s Pamäťami Oratória svätého Františka Saleského, že sa budeme rozprávať o tejto knihe, rozširovať ju, aby sa dostala najmä do rúk mladým – aj pre nich sa stane inšpiráciou pri rozhodovaní sa v povolaní. 

Don Pascual Chávez V. SDB
hlavný predstavený

 Prevzaté z www.saleziani.sk

-------

Heslo 2011

 

správa o zverejnení Hesla (ANS - 3. júna 2010)

 

Poďte a uvidíte!

 

Hľa, Boží Baránok! … Čo hľadáte? … Učiteľ, kde bývaš? … Poďte a uvidíte!“ (Jn 1, 36 – 39)

Všetci štyria evanjelisti potvrdzujú historický fakt, že Ježiš od začiatku svojho evanjelizačného pôsobenia (porov. Mk 1,14 – 15) volal niektorých, aby ho nasledovali (porov. Mk 1, 16 – 20). Títo prví učeníci sa tak stali jeho spoločníkmi po „celý čas, keď medzi nami žil Pán Ježiš, počnúc Jánovým krstom až do dňa, keď bol od nás vzatý“ (Sk 1, 21 – 22).

 

 

heslo2011_predstavenie.jpg

Evanjelizácia a povolanie sú dva neoddeliteľné prvky, ba čo viac, ak evanjelizácia vzbudzuje povolania, ak podporuje vyzrievanie života podľa evanjelia, ak evanjelizovaných prenikne natoľko, že sa sami stanú učeníkmi a apoštolmi, vtedy sú tieto prvky kritériom jej opravdivosti.

 

Po Hesle 2010 „Pane, chceme vidieť Ježiša“ o naliehavosti evanjelizácie chcem s vážnosťou vyzvať saleziánsku rodinu, aby vnímala naliehavosť, potrebu povolávať.

 

Drahí bratia a sestry, všetci členovia saleziánskej rodiny, preto vás pozývam, aby ste boli pre mladých pravými duchovnými vodcami ako Ján Krstiteľ, ktorý poukázal svojim učeníkom na Ježiša, keď im povedal: „Hľa, Baránok Boží!“ (Jn 1, 36). Aby mladí potom mohli ísť za ním až do momentu, keď sám Ježiš, vidiac, že ho nasledujú, sa obráti priamo k nim s otázkou: „Čo hľadáte?“ a oni, naplnení túžbou poznať do hĺbky, kto je tento Ježiš, sa ho opýtajú „Učiteľ, kde bývaš?“ (Jn 1, 38). A on ich pozve, aby zakúsili život s ním: „Poďte a uvidíte!“ Od tej chvíle, keď „šli teda, videli, kde býva a zostali v ten deň u neho“ (Jn 1, 39), prežívali čosi nesmierne krásne.Toto je pedagogická cesta, ktorou treba ísť

1. Vrátiť sa k donovi Boscovi

Osvojiť si jeho skúsenosť z Valdocca – tú skúsenosť, ktorá vytvorila rodinné prostredie – s veľkou duchovnou silou, s apoštolským úsilím a duchovným sprevádzaním a s intenzívnou podporou lásky k Cirkvi a k svetu.

 

Predstavovať krásu, aktuálnosť a pestrosť nášho saleziánskeho povolania: život úplne odovzdaný Bohu v službe mladým stojí za to.

 

Žiť vlastný život a pomáhať druhým pochopiť život ako povolanie a poslanie, ako veľký dar, prežívaný s Bohom uprostred, v bratskosti medzi zasvätenými a venovaním sa najchudobnejším a núdznym.2. Aby sme sa pre dnešných mladých stali donom Boscom

• Byť si vedomí a urobiť zjavným ústredné postavenie zasvätených pri realizácii saleziánskeho poslania. Toto bolo presvedčenie a skúsenosť dona Bosca.

 

• Vytvoriť, podobne ako na Valdoccu, kultúru povolania, charakterizovanú hľadaním zmyslu života v horizonte transcendentna, kultúru, ktorá bude podporená hlbokými hodnotami, bude mať charakter projektu smerujúceho k bratskosti a solidarite.

 

• Zabezpečiť sprevádzanie prostredníctvom kvality osobného života, výchovou k láske a čistote, zodpovednosťou voči dejinám, uvádzaním do modlitby a apoštolským úsilím.

 

• Urobiť zo saleziánskeho mládežníckeho hnutia privilegované miesto pre cestu rozlišovania povolania: v tomto hnutí mladí zakusujú a prejavujú spoločenstvo sústredené okolo osoby dona Bosca a okolo hodnôt jeho pedagogiky a saleziánskej mládežníckej spirituality, rozvíjajú dobrovoľníctvo a vyzrievajú v projekte života.

 

Rím 31. mája 2010

 

Don Pascual Chávez Villanueva

 

hlavný predstavený

-------

Heslo 2010
Pri príležitosti stého výročia smrti dona Michala Ruu, vynikajúceho vzoru vernosti donovi Boscovi a jeho charizme, chcem pozvať celú saleziánsku rodinu, aby žila a pôsobila ako skutočné hnutie Ježišových učeníkov a apoštolov a aby všetko svoje úsilie vložila do evanjelizácie mladých: „Pane, chceme vidieť Ježiša“ – prinášajme evanjelium mladým podľa príkladu dona Ruu ako opravdiví učeníci a zanietení apoštoli. viac »

 

Stiahni (PDF 0,2 MB)


Heslo 2009

Rok 2009 nám má pomôcť, aby sme čoraz intenzívnejšie uvádzali do života presvedčenie dona Bosca: že výchova mladých si vyžaduje množstvo osôb, ktoré sa im venujú, ale aj účinnú synergiu krokov k dosiahnutiu cieľov dôležitých tak pre samotnú spoločnosť, ako aj pre mladých ľudí. Tí ich právom očakávajú. Preto vás v mene dona Bosca žiadam:

Usilujme sa vytvárať zo saleziánskej rodiny široké hnutie osôb na záchranu mladých.     viac »

 

Stiahni (PDF 0,3 MB)


Heslo 2008

Vychovávajme srdcom dona Bosca, aby sa integrálne rozvíjal život mladých, najmä tých najchudobnejších a znevýhodnených, a to tým, že sa budeme zasadzovať za ich práva.“  viac »

 

 

Stiahni (PDF 0,3 MB)

Heslo 2007

Boh dáva život z lásky, udržuje ho v láske a určuje ho na lásku. Je to Božia Láska, ktorá nás pobáda milovať život, podporovať ho zodpovednou službou, brániť ho s nádejou, ohlasovať hodnotu jeho zmyslu, najmä mladým, slabým, bezbranným a všetkým, ktorí sa zmietajú medzi prázdnotou a nepokojom. Vzhľadom na tieto skutočnosti navrhujem, aby sa celá saleziánska rodina nechala viesť týmto Bohom, priateľom života, a jeho láskou k životu a aby sa rozhodne angažovala v jeho obrane a aktívne ho podporovala.

Nechajme sa viesť Božou láskou k životu.   viac »

 
 

Stiahni (PDF 0,2 MB)

 


Heslo 2006
Prijímajúc výzvu Svätého Otca cez rodiny brániť život a majúc pred očami 150. výročie od smrti mamy Margity, matky výchovnej komunity na Valdoccu, pozývam celú saleziánsku rodinu k obnovenému úsiliu venovať osobitnú pozornosť rodine, ktorá je kolískou života a lásky a prvým miestom ľudského rozvoja.

 

Stiahni (PDF  0,2 MB)

 

Heslo 2005

Pri príležitosti 40. výročia ukončenia Druhého vatikánskeho koncilu, vo svetle konštitúcií Lumen gentium a Gaudium et spes, ktoré nám ukázali Cirkev ako tajomstvo, Boží ľud, Kristovo telo, matku veriacich a služobníčku sveta, s vedomím, že „úlohou Cirkvi je byť odrazom Kristovho svetla v každom období dejín, aby jeho tvár zažiarila aj generáciám nového tisícročia“ (NMI 16), sa ako saleziánska rodina snažíme

omladiť tvár Cirkvi, ktorá je Matkou našej viery.  Stiahni (PDF 0,3 MB)