Saleziáni spolupracovníci

„Združenie saleziánov spolupracovníkov“ má ústredné sídlo v Ríme, založil ho sv. Ján Bosco (1815 – 1888) a schválila ho Apoštolská stolica prípisom breve „Cum sicuti“ 9. mája 1876 ako tretiu zložku saleziánskej rodiny. Od svojho vzniku sa pričlenilo k spoločnosti svätého Františka Saleského (SDB) a k Inštitútu dcér Márie Pomocnice (FMA), aby sa spolu s nimi podieľalo na apoštolskej charizme a tak prispievalo k spáse mládeže.

Združenie saleziánskych spolupracovníkov na Slovensku vzniklo v roku 1980 a v meste Trnava pracuje od roku 1983. Vtedy prví spolupracovníci tajne zložili svoje prísľuby ako odpoveď na Otcovu milosrdnú lásku a zasvätili sa Panne Márii Pomocnici, patrónke saleziánov. Prísľuby na sviatok dona Bosca prijal bývalý saleziánsky provinciál don Andrej Dermek za prítomnosti dona Václava Kociana a dona Ivana Grófa. Na začiatku to bola malá skupinka – dva manželské páry. Dnes je to už úctyhodný počet 95 osôb v stredisku Trnava, ktorí sa odvážili vydať na tú cestu, ktorou začal kráčať don Bosco, a ktorá spája „široké hnutie osôb na záchranu mládeže“. Čím je špecifické? Je to duchovné a apoštolské hnutie! Saleziánska rodina nie je projekt, ktorý sa zrodil za zeleným stolom, ani iba ovocie génia dona Bosca. Je to dielo Ducha Svätého, uskutočnené na Máriin príhovor. A to nás ubezpečuje, že ide o čosi charizmatické, o Boží dar pre službu Cirkvi a svetu. Je krásne vedieť, že zakladajúcim prvkom saleziánskej rodiny je práve Duch Svätý. Prvou blahoslavenou saleziánkou spolupracovníčkou je portugalská mystička bl. Alexandrina Maria da Costa (1904 –1955), ktorá podnietila zasvätenie sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

V roku 2007 sa začala nová kapitola dejín Združenia saleziánskych spolupracovníkov. Apoštolská stolica a hlavný predstavený saleziánov, don Pasqual Chávez Villanueva, schválil zmenu názvu Združenia. Nový názov je Associazione Salesiani Cooperatori, po slovensky „Združenie saleziánov spolupracovníkov“, takže používame skratku ASC.

Čo je dôvodom tejto zmeny? Don Pasqual Chávez to spolupracovníkom na celosvetovom kongrese roku 2006, kde sa prerokovala táto zmena, vyjadril takto: „Znamená to zostať vernými pôvodnému plánu don Bosca.“ A aký bol teda pôvodný plán don Bosca? Keď don Bosco predložil Svätej stolici prvý návrh Konštitúcii, mal tam jednu kapitolu, ktorá hovorila o externých saleziánoch! Znamená to, že on uvažoval o saleziánoch interných aj externých! V jeho pláne boli všetci saleziánmi. Aj laici!

Saleziáni spolupracovníci prežívajú evanjelium v škole sv. Jana Bosca a podľa jeho myšlienky spolupracovník uskutočňuje svoj apoštolát na prvom mieste každodennými povinnosťami. Tak sa so živým zmyslom pre Cirkev konfrontujú so všetkými miestnymi pastoračno-sociálnymi výzvami, ako aj ďalšími špecifickými úlohami saleziánskeho poslania, ktoré spočíva v záchrane duší podľa hesla: Da mihi animas, coetera tolle. Sme teda povolaní odpovedať na najnutnejšie a najhlbšie potreby mladých, najmä tých najnešťastnejších. Dôverovať im a očakávať od nich veľké veci. Nepripútať ich k sebe, ale pomôcť im nájsť povolanie, ktoré im zveril Pán.

Miestna rada
koordinátor: Tomáš Doboš
sekretár: Martina Chvostálová
radca pre mládež: Martina Zápražná
radca pre formáciu: Andrej Rajský
radca pre médiá: Marek Mikulčík
radca pre ekonomiku: Marián Kolenčík
radca pre rodiny a misie: Daniela Kormúthová
miestny delegát: don Luigi Baňovič

Kontaktná adresa: ASC Trnava, J. Hlubíka 20, 91701 Trnava; rada.asc.trnava@gmail.com

Viac o stredisku: www.kopanka.sk

obrazok miestna rada TRNAVA
obrazok s členmi provinciálnej a svetovej rady