Fond lásky

Láska znamená efektívnu snahu o dobro blížneho. A aj preto dostal fond meno – Fond lásky. Fond slúži na podporu tých bratov a sestier zo spolupracovníckych radov, ktorí majú krátkodobé finančné problémy a potrebujú pomoc, alebo na prípady hodné osobitného zreteľa. Poskytnutá pomoc môže byť formou daru alebo pôžičky. Každoročne bude do fondu prevedená čiastka vo výške 1 % prijatých príspevkov ekonomickej solidarity stredísk do provinciálnej rady. Svojou finančnou čiastkou môžete pomôcť niekomu z „našej“ rodiny, ktorý to veľmi potrebuje. Teraz je to „on“ nabudúce to môžem byť „ja“.

Číslo účtu je IBAN: SK43 3100 0000 0043 2004 2718

Fond lásky riadi správna rada fondu a riadi sa pravidlami Fondu lásky. Tieto je možné dostať k nahliadnutiu cez Miestne rady. O finančnú pomoc môže požiadať priamo žiadateľ, ale aj spolupracovník žijúci v blízkosti núdzneho môže správnu radu upozorniť a požiadať o pomoc. Osloviť je možné ktoréhokoľvek člena provinciálnej rady a to písomnou formou alebo mailom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zbierka na opravu domu v Noviciáte SDB v Poprade - variabilný symbol: 5555

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Láska znamená efektívnu snahu o dobro blížneho. A aj preto dostal fond meno – Fond lásky. Fond bude slúžiť na podporu tých bratov a sestier zo spolupracovníckych radov, ktorí majú krátkodobé alebo dlhodobejšie finančné problémy a potrebujú pomoc. Poskytnutá pomoc môže byť formou daru alebo pôžičky. Každoročne bude do fondu prevedená čiastka 20SKK/člen, získaná z príspevku do provinciálnej rady. Ľahkým matematickým úkonom zistíme, že je to okolo 16 tis. SKK. Je to čiastka malá alebo veľká? Rozhodnite vy! Svojou finančnou čiastkou môžete pomôcť niekomu z „našej“ rodiny, ktorý to veľmi potrebuje. Teraz je to „on“ nabudúce to môžem byť „ja“.

Číslo účtu je 4 320 042 718/3100

Fond lásky riadi správna rada fondu a riadi sa pravidlami Fondu lásky. Tieto je možné dostať k nahliadnutiu cez Miestne rady. O finančnú pomoc môže požiadať priamo žiadateľ, ale aj spolupracovník žijúci v blízkosti núdzneho môže správnu radu upozorniť a požiadať o pomoc. Osloviť je možné ktoréhokoľvek člena správnej rady a to písomnou formou alebo mailom.