Články


Dni spirituality saleziánskej rodiny 18.-21.1.2018, Turín, Valdocco

Na Dni spirituality saleziánskej rodiny do Turína sme cestovali zo Slovenska piati: don Peter Ňaňo, SDB, sr. Mirka Tarajová, FMA, dve VDB a ja ako zástupca ASC. Opisovať naše spoločné zážitky, keďže sme išli deň vopred a boli sme dobrá partia, by bolo na samostatnú kapitolu, takže sa budem venovať len naozaj bohatému programu na Valdoccu.

Oficiálne sa Dni spirituality začali 18. januára 2018 sv. omšou v kostole sv. Františka Saleského na Valdoccu. Po nej o 16.30 hod. vo veľkej sále divadla hlavný predstavený, don Ángel Fernández Artime, X. nástupca dona Bosca, privítal viac než 400 účastníkov z vyše 50 krajín celého sveta. Veľmi emocionálnym momentom i príležitosťou k uvažovaniu bolo tanečné vystúpenie skupiny ADONAI s názvom Modlitba Samaritánky a podtitulom "Pane, daj mi takej vody". V podvečer tohto prvého dňa predstavil hlavný predstavený Strennu na rok 2018 (Pestujeme umenie počúvania a sprevádzania), pričom prezentácii predchádzalo video Strenny. Stručne popísal, čo obrázok Strenny 2018 symbolicky naznačuje (na tomto mieste uvádzam podrobné body zo správy infoans.org 10.11.2017):

 1. Mnohí sú smädní, majú prázdne poháre, prázdne a unavené životy, ktoré túžia po zmysluplnom naplnení. Je tu veľa dobrej pôdy, s dobrými semienkami, ktorá očakáva svoje “prebudenie” z nevyčerpateľného zdroja Života, ktorý vyviera z Ježiša.
 2. Don Bosco, naplnený Ježišovou živou vodou, je studňou, ktorá ju dáva všetkým, predovšetkým mladým, aby im daroval Život, poslanie a nádej.
 3. Žena samaritánka: cudzinka, odmietaná, zmätená, utrápená… Stretáva sa s Ježišom a všetko sa mení.
 4. Ježiš, zdroj živej vody.
 5. Mária Pomocnica, vždy pozorná, ktorá materinsky pripomína: “Urobte všetko, čo vám povie Ježiš”.
 6. Z Ježišovho boku a Srdca vyviera voda nevyčerpateľnej Lásky. Stretnutie so Samaritánkou sa uskutočnilo “okolo poludnia”, v tom istom čase, kedy Ježiš na kríži začína trpieť, aby odovzdal svoj život a z jeho prebodnutého Srdca vyšla krv a voda.
 7. Úlohou dospelých je spolupracovať, sprevádzať, rozvíjať.
 8. Voda, ktorá hasí smäd, osviežuje, umýva, dáva klíčiť a rásť semenu, oživuje, mení púšť na záhradu.
 9. Duch Boží koná a daruje ľudskej vôli silu.
 10. Rôzny vek, rozličné skúsenosti, rôzne rasy, jazyky a kultúry, ale rovnaká ľudská prirodzenosť, rovnaký smäd, rovnaká intenzívna radosť z prijatia Ježiša, Živej vody.

Don Ángel potom potvrdil, že zvolená téma hlboko ovplyvňuje "saleziánske srdce" a dáva obnovenú silu poslaniu, ktoré sme povolaní každý deň plniť s radosťou a nádejou. Hlavný predstavený pripomenul, že zámerom Strenny je aj snaha byť plne v súlade s cestou Cirkvi, ktorá sa pripravuje na veľkú októbrovú udalosť XV. biskupskú synodu na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania.“ Strenna poukazuje na dva životne dôležité aspekty pre svetovú a mládežnícku realitu, v ktorej sme ponorení a povolaní slúžiť: počúvanie a sprevádzanie. Počúvanie a sprevádzanie sú vzájomné medzi rôznymi skupinami saleziánskej rodiny a adresátmi saleziánskej misie. Sú to jednoduché i starodávne slová, ktoré nám tiež pripomínajú počiatky pastoračnej činnosti sv. Jána Bosca.

Ikona evanjelia o Samaritánke, ktorá sa stretáva s Ježišom, osvetľuje tieto dva aspekty a pomáha preniknúť hlbšie do hodnoty stretnutia a sprevádzania ako cesty, ktorá vedie k premene jej života.
Don Artime zdôraznil, že stretol mnoho mladých ľudí, ktorí majú veľkorysé srdce a chcú slúžiť druhým, robiťniečo pre druhých,pomáhať a darovať sa. Sú tu mladí ľudia, ktorí často žiadajú o pomoc, niekedy otvorene a niekedy len v náznakoch, počas svojho dozrievania alebo na začiatku cesty viery, ktorí pociťujú veľkú potrebu osobného stretnutia a potrebu, aby boli počúvaní.

„Na čo čakáme? Prečo sa nerozhodneme byť oveľa čitateľnejší, aby sme sprevádzali všetkých našich mladých ľudí v tom, čo je pre ich život najdôležitejšie? Čo nás drží v úzadí, čo nás brzdí? Prečo sa "staráme" alebo "trávime čas" inými záležitosťami, keď toto je skutočná výchovná a evanjelizačná priorita? Toto sú niektoré otázky, ktoré nás musia vyprovokovať a ktoré je potrebné dôkladne zvážiť ... ". Slová dona Artimeho boli vypovedané a schopné inšpirovať prítomných, z nich niektorí reagovali otázkami, keď nastala príležitosť k zdieľaniu.

Každý deň sme sa zúčastňovali denného pracovného programu. Boli to veľmi pozitívne zážitky a vzácne i zaujímavé chvíle. Rodinné stolovanie a spoločné zdieľanie pri jedle nám umožnili začať cestu spoznávania a zblíženia členov 30.-tich rôznych vetiev saleziánskej rodiny: stretli sme starých priateľov s predchádzajúcimi skúsenosťami, ale aj úplne nových rodinných známych z rôznych kútov sveta.

Pozoruhodné bolo tiež otcovské posolstvo slovka na dobrú noc: "Namiesto akéhokoľvek rozčarovania a pesimizmu sa treba pozrieť na seba s vierou, na svoju pastoračnú misiu i na cestu Cirkvi, s pohľadom nádeje a radosti. Miesto falošného triumfalizmu potrebujeme dnes nový pohľad na svet, víziu. Sme to my, kto má v malom poli nášho sveta tento pohľad akoby zasiať. "

Ráno 19. januára sme sa znova zišli v divadelnej sále na Valdocco. V duchu dona Bosca bolo dobré ráno silne poznačené modlitbou animovanou novicmi z Pinerola. Po nej sa prvá časť dňa niesla v znamení dvoch prezentácií: svedectvo a prednáška sestry Paoly Casalis, FMA a mladého manželského páru.

Obe svedectvá boli vedené témou Strenny: počúvanie a sprevádzanie. Sestra Casalis, FMA, z Piemontu prostredníctvom vizuálnej a umeleckej cesty, ktorá začínala kontempláciou umeleckého diela, rozprávala a opísala typické črty počúvania podľa kresťanských a saleziánskych duchovných tradícií. Zdieľala sa o počúvaní mladých z vlastných skúseností v oratóriu v Turíne prostredníctvom piatich obrazov, ktoré boli vysvetlené cez mnohé osobné stretnutia s mladými:

 • Počúvanie ako základná podmienka, že mladí ľudia už majú priestor v našich srdciach.
 • Počúvanie ako pohľad - počúvania sa deje aj našimi očami, rovnako ako pohľad dona Bosca na mladých.
 • Počúvanie ako ticho (s ikonou Panny Márie mlčiacej) - aby sme vstúpili do srdca mladých.
 • Počúvanie ako dôvera a čakanie - ktoré nám pomáhajú „premárniť čas“ s mladými ako spôsob budovania vzťahov.
 • Počúvanie ako sprevádzanie - prvou podmienkou je kráčať s mladými (tak ako sa Mária  ponáhľala k Alžbete).

Obzvlášť zaujímavá bola diskusia obohatená praktickými skúsenosťami a odpoveďami.

Potom Sebastiano a Titta Coticelli, novomanželia pozvaní k svedectvu, prispeli k reflexii tým, že priniesli pohľad rodiny, ktorá sa v odbornom prostredí zameranom aj na povolanie snaží hľadať a orientovať sa na vlastné rozhodnutia. Rozhodnutia založené na počúvaní a sprevádzaní, založené na evanjeliu, ktoré potrebujú neustále rozoznávanie, neustále počúvanie, nepretržité sprevádzanie, aby mohli žiť hlboko.

Predpoludním začala sv. omša, ktorej predsedal arcibiskup Turína, Msgr. Cesare Nosiglia. Túto jedinečnú chvíľu sme prežili ako saleziánska rodina, čo je vždy ústredným bodom eucharistického Krista a pripomenuli si jedinečný prínos, ktorý charizma dona Bosca vo svojich rôznych zložkách a vetvách ponúka ako dar lásky univerzálnej Cirkvi.

Vo svojej homílii otec prelát (ktorý mimochodom študoval v saleziánskych školách) pripomenul, že saleziánska charizma "je založená na evanjeliu sine glossa" (bez pozlátky) a že "postavenie mladých do centra zostáva silou i stálym záväzkom saleziánov, pomáha novým generáciám objavovať krásu Evanjelia a tiež mení podmienky života a spoločnosti." Potom zdôraznil, že "rozhodujúcim bodom nášho vzťahu s mladými ľuďmi nie je organizovanie mnohých iniciatív pre nich, ale komunikovanie srdca a priateľstva s Ježišom." Vyzdvihol saleziánsku rodinu, že pozná a vie, ako sprevádzať mladých ľudí k Eucharistii - "prvej bielofarebnej láske dona Bosca" - a pozývať k eucharistickej adorácii.

Dni spirituality pokračovali rôznymi príležitosťami pre účastníkov rozličných prítomných skupín. Po obede nasledovali prehliadky areálu na Valdoccu: bol to silný okamih najmä pre tých, ktorí boli v rodisku saleziánskej charizmy vôbec prvýkrát: nádvorie oratória, Pinardiho kaplnka, kostol sv. Františka Saleského, izby dona Bosca, bazilika Panny Márie Pomocnice kresťanov sú aj symbolickými pamiatkami, ktoré urobili posolstvo Strenny platným, keďže sme mohli uvidieť a uvedomiť si skutočnú cestu od vzniku saleziánskeho diela až po súčasnosť.

Popoludňajšiu prednášku mal don Juan Crespo, SDB, ktorý uviedol, že prežívaná skúsenosť sa stáva teologickou a trojičnou úvahou o vhodných charakteristikách pre rozlišovanie a rozhodovanie v procese sprevádzania. Cestou, na ktorej sa pochopenie človeka a jeho povolania a vovedenie do trinitárneho tajomstvo navzájom spájajú.

Zdieľanie v jazykových skupinách obohatilo spoločné okamihy mnohých účastníkov, nielen umožnilo väčšie vzájomné poznanie, ale ukázalo mnoho z duchovného bohatstva, ktoré počas celej histórie jasne a zreteľne rozvinula charizma Don Bosca. Napokon na konci dňa sme prežili silné chvíle modlitby v bazilike Márie Pomocníka kresťanov, ktoré vyvrcholili slávením zmierenia a pokánia.

Aj počas sobotného rána 20. januára pokračovala hlboká štúdia hlavnej témy Strenny 2018: počúvanie a sprevádzanie. Don Michal Vojtáš, slovenský salezián, ktorý pôsobí na saleziánskej Pápežskej univerzite v Ríme, načrtol typický prínos saleziánskej charizmy na ceste cez dejiny praxe a pedagogiky dona Bosca, ktorý poukazuje na absolútnu aktuálnosť svedectva dedeného v saleziánskej rodine. Don Michal ilustroval cestu v niekoľkých fázach, ktorými by sa sprevádzanie mladých ľudí malo uberať. Cestu, pre ktorú je pravou hodnotou sloboda a osobnosť. Pripomenul, ako sprevádzal don Bosco svojich mladých: Comollo - Savio - Magone a Besucco. Načrtol určitý vzdelávací rámec a uviedol správne postoje: "Sprevádzanie nie je lineárna, štandardizovaná cesta ... Ani nemôžeme sprevádzať všetkých, ale môžeme sprevádzať niekoho, kto bude na druhej strane sprevádzať ostatných," povedal.

Jeho prezentácia (modernizovaná verzia schémy Alda Girauda o vyučovaní prostredníctvom príbehov) zdôraznila sedem prvkov, ktoré môžeme aplikovať aj na každodennú realitu s mladými ľuďmi. Opieral sa aj o skúsenosť s oratóriom, keď sa pozerá na dona Bosca v siedmich krokoch: Privítanie – Kladenie nárokov na mladých - Budovanie dôvery a zodpovednosti - Budovanie prostredia oratória - Kríza pomáha mladým ľuďom ísť hlbšie - Rozhodnutie - Záväzok.

Don Bosco bol prezentovaný ako učeník – ešte predtým než začal sprevádzať mladých. Na záver don Michal zdieľal tri konkrétne nástroje sprevádzania platné aj dnes - osobný projekt života, štýl saleziánskej organizácie založenej na sprevádzaní (osobné rozhovory so 100 animátormi) a saleziánsky spôsob konverzie mladých ľudí s víziou.

Na záver diskutoval o praxi sprevádzania ako o integrovanom vzdelávacom projekte, ktorý nenahradzuje, ale skôr prechádza cez všetky ostatné oblasti a priestory saleziánskej skúsenosti.

Vďaka neskoršiemu svedectvu Alberta Sanza a Pili Lance, dvoch mladých Španielov, ktorí sa aktívne podieľali na formácii vychovávateľov saleziánskych vzdelávacích centier, sa slová don Michala zdali ešte konkrétnejšie. S presným a stručným výkladom obaja ukázali výzvy a výsledky pri formovaní ľudí, ktorí chcú byť blízko k mladým tak, aby ich viedli k osobnej a duchovnej zrelosti. A objasnili, ako nás saleziánske umenie stretávania čoraz častejšie vyzýva k formovaniu na sprevádzanie.

Predpoludním slávil hlavný predstavený Eucharistiu s množstvom prítomných kňazov.

Popoludní slovo dostali priamo chlapci a dievčatá, ktorí navštevujú saleziánske kruhy z rôznych krajín a jazykov, patriaci do rôznych skupín saleziánskej rodiny, takže sme mali príležitosť počuť o ich vlastných skúsenostiach sprevádzania. Počúvali sme desiatich mladých členov saleziánskej rodiny: SDB, FMA, saleziánov spolupracovníkov, ADMA, kontemplatívna fraternita Márie z Nazareta a exallievov. Za prítomnosti hlavného predstaveného a veľkého počtu zúčastnených bolo možné pri sledovaní videozáznamu počúvať aj mladých ľudí z viacerých kontinentov. Mladí ľudia uviedli, že sprevádzanie cez dôveryhodných pedagógov a dospelých bolo veľkým prínosom pre ich životy a niektorý mladík vyjadril aj skutočnú ľútosť nad tým, že túto cestu začal v živote trochu neskoro.

Prijatie, dostupnosť, osobná pozornosť a čas, sloboda ... to boli základné prvky, ktoré mladí zdôraznili ako nevyhnutné pre vzťah sprevádzania. Boli to chvíľky blízkeho a úprimného dialógu, ktorý vhodným spôsobom nasmeroval účastníkov k téme Synody o mládeži.
Moderátor, don Cleofas Murgia (Mexiko, člen skupiny Formation, RMG) požiadal týchto desiatich mladých dospelých o odpoveď na tri otázky a nakoniec im dal príležitosť osloviť celú saleziánsku rodinu s určitým krátkym posolstvom. Tu je:

Saleziánska rodina, buď k dispozícii pre mládež!

 • Nebuďte "vylučujúci“, nevyberajte len určitých mladých! Dajte príležitosť každému mladému človeku!
 • Prosím, uprene sa pozerajte na mladých a ukážte, že nemáte nič viac dôležitejšie než mládež!
 • Nech ste Božie okná, aby každý mohol vidieť Boha skrze váš život!
 • Zvoľte si sprevádzanie ako poslanie saleziánskej rodiny!
 • Keď sprevádzate mladých ľudí, nezabudnite na SDB - praktických vychovávateľov a sprievodcov v našich komunitách!
 • Nebuďte unavení, potrebujeme vás vždy!
 • Majte vysoké ciele, aj s opustenou mládežou v ohrození / v núdzi!

Počas 3. dňa Dní spirituality 2018 sa uskutočnilo množstvo cenných rozhovorov, zdieľania, skupinové workshopy a iné podujatia, pri ktorých hlas mladých hovoril nahlas celosvetovej saleziánskej rodine.

Po práci v malých skupinách s diskusiou o mnohých nápadoch, ktoré sa predtým objavili, tento deň skončil špeciálnym koncertom, ktorý bol nielen umeleckým impulzom začiatku osláv 150. výročia založenia baziliky Panny Márie Pomocnice kresťanov.

S nedeľou 21. januára, eucharistickou oslavou v bazilike Panny Márie Pomocnice kresťanov a následným súhrnným stretnutím vo veľkej sále divadla na Valdocco, sa skončil 36. ročník Dní saleziánskej  spirituality saleziánskej rodiny. Boli to štyri dni zdieľania, otvoreného a vážneho úsilia smerom k ďalšiemu rozvíjaniu poslania služby mladým ľuďom na celom svete.

Eucharistickej nedeľnej oslave  predsedal hlavný predstavený saleziánov, don Ángel Fernández Artime. Vo svojej homílii zopakoval pozvanie pápeža Františka, aby sme venovali pozornosť aj liturgickým modlitbám. Zhromaždeným v bazilike odhalil svoje štyri sny o saleziánskej rodine v roku 2018 cez vlastnosti, ktoré sú potrebné na to, aby sme boli účinní vo svojom konaní v prospech mladých:

 • byť "kontemplatívnou rodinou s otvorenými očami", pretože len tí, ktorí uvažujú a kontemplujú Boha, môžu o Ňom svedčiť; byť rodinou ktorá buduje duchovné prostredie v každej komunite;
 • byť vždy "pútnikom na miestach a v srdciach", byť na cestách (náš Boh je dynamický!), pretože pozvanie pápeža byť vychádzajúcou a misionársky oslovujúcou Cirkvou (Evangelii gaudium) musí nájsť členov saleziánskej rodiny pracovať v prvých radách;
 • byť saleziánskou rodinou, ktorá pozostáva z učeníkov, ktorí sú poslaní sprostredkovať Božie Slovo a jeho povolania pre mladých;
 • byť "saleziánskou rodinou už teraz a bezprostredne," to znamená byť si vedomý toho, že je čas konať tu a teraz, pretože mnohé deti a mladí po celom svete "žíznia po Bohu" a "čakajú na pomáhajúcu ruku, na srdce, ktoré ich víta."

Po sv. omši sa účastníci vybrali späť do veľkej sály divadla na druhú časť posledného dňa, v ktorej boli vypracované a zhrnuté závery ku všetkým skúsenostiam a podnetom, ktoré ponúkli účastníci počas Dní spirituality v roku 2018.

Don Eusebio Muñoz, zástupca hlavného predstaveného pre saleziánsku rodinu, predstavil súhrn práce, ktorú vytvorili rôzne tímy. Citoval množstvo zdrojov, ktoré má saleziánska rodina k dispozícii, počnúc formovanými a oddanými mladými ľuďmi, či členmi saleziánskeho mládežníckeho hnutia. Potom ilustroval výzvy pre pedagógov a vychovávateľov a nastolil niekoľko odporúčaní:

 • udržať preventívny systém v samotnom centre a jadre;
 • pracovať v synergii;
 • podporiť službu povolaniam, ktorá uvedie do povedomia všetky skupiny saleziánskej rodiny.

Ďalším dokumentom pri tejto príležitosti, ktorý navrhli Dcéry Panny Márie Pomocnice kresťanov, bolo "Desatoro saleziánskeho sprevádzania", ktoré veľmi ocenil samotný hlavný predstavený.
Don Artime potom pozval na scénu tvorcu plagátu Strenny 2018, španielskeho ilustrátora Patxi Velasco Fano, ktorý prišiel aj so svojou rodinou. Na záver hlavný predstavený zakončil Dni spirituality pozvaním všetkým členom saleziánskej rodiny hľadieť s nádejou do budúcnosti: "Dnes musíme byť všetci noví don Boscovia, matky Mazzarellové, noví zakladatelia rôznych skupín vo svete." Don Boscov sen je sen, ktorý sa stáva realitou."

Desatoro saleziánskeho mentora (sprevádzajúci salezián)
1. Sprevádza mladých vo "vhodnom čase" pri rozlišovaní povolania a sám zakúša jeho krásu tým, že dovolí byť sprevádzaný.
2. Pomáha mladým s trpezlivosťou a láskavou prívetivosťou, aby objavil, že sú darom a schopní odhaliť veľký životný plán čakajúci na to, aby sa stal realitou prostredníctvom počúvania Božieho hlasu.
3. Kultivuje a posilňuje duchovné prostredie prostredníctvom pokornej a radostnej prítomnosti a svedectva.
4. Ponúka každému možnosť byť sprevádzaný tým, že urobí prvý krok, s empatickým počúvaním a oceňovaním individuality každého, nikoho vylučujúc.
5. Ponúka spiritualitu, ktorá zjednocuje pohľad na svet a dáva víziu tým, že žije autentickú prítomnosť Krista.
6. Svedčí o radosti tým, že miluje mladých a dáva im pocítiť Božiu lásku.
7. Zažíva evanjeliovú logiku "Poďte a uvidíte" prostredníctvom tichého ale súdržne silného svedectva, ktoré sa prejavuje prítomnosťou Vzkrieseného a pozýva mladých, aby začali svoju cestu.
8. Žije rozmer spoločenstva tým, že vytvára domov, ktorý ich víta už svojim pohľadom, "poznaním ako prežiť život", byť otvoreným svetu a plnosti života.
9. Venuje čas osobným stretnutiam počúvajúc so srdcom Krista, Dobrého Pastiera.
10. Hľadí na život s dôverou a nádejou, zveruje samého seba Pánovi, kráča vedľa mladých a prebúdza v nich túžbu stretnúť sa s Ním.

 

Robo, ASC stredisko Trnava

v predvečer sviatku dona Bosca 2018

Fotoalbum