Stratégia ochrany detí pre ASC strediská

Stratégia ochrany detí pre ASC strediská

Združenie saleziánov spolupracovníkov je súčasťou širokej saleziánskej rodiny na Slovensku. Inšpirovaní pastoračnou láskou dona Bosca sa prednostne venujeme výchove a formovaniu mladých. Nižšie uvedenou stratégiou, chceme odpovedať na výzvu Svätého Otca Františka, ktorý všetkých pozýva patrične reagovať na možné neadekvátne správanie jednotlivcov v Cirkvi, ktorým bola zverená zodpovednosť a výchovné úlohy pri práci s deťmi a nedospelými mladými (porov. Christus vivit, s.41).

Všade, kde pôsobíme, snažíme sa vytvárať výchovné prostredie, v ktorom sa môžu naši adresáti cítiť bezpečne a plnohodnotne sa rozvíjať. Zodpovedne chceme pracovať na prevencii nie len sexuálneho zneužívania, ale aj akéhokoľvek nevhodného správania pri našich pastoračných aktivitách. Pre dobro mladých, spolu s bratmi saleziánmi (SDB) a sestrami saleziánkami (FMA), sa zaväzujeme dodržiavať Kódex výchovného správania v saleziánskych dielach. Kódex obsahuje normy pre žiadané správanie sa, formy neprípustného správania sa a dôsledky jeho porušenia.

Link na kódex: https://salezianimladym.sk/wp-content/uploads/2021/10/Kodex_210915.pdf

Čo robiť v prípade, ak máte informáciu alebo podozrenie zo sexuálneho zneužívania alebo nevhodného správania sa v saleziánskych dielach alebo dielach saleziánov spolupracovníkov (ASC)?

  • Ak ide o ASC strediská pri SDB/FMA dielach, informujte o tom vedenie SDB provincie na adrese ochranadeti@saleziani.sk. Osoba, ktorá rieši oznámenie o sexuálnom zneužívaní je vikár provinciála SDB (aktuálne je to don Peter Jacko, SDB, telefonický kontakt: 0904 258 342).
  • Ak ide o ASC strediská, ktoré nie sú ani pri SDB ani pri FMA dielach, je potrebné o incidente informovať koordinátora miestnej rady ASC a ten to potom rieši s vikárom SDB.

Oznámenie možno podať aj sprostredkovane, napr. cez Konferenciu biskupov Slovenska https://nahlaseniezneuzivania.kbs.sk/ako-nahlasovat/

Ak je obeť v bezprostrednom ohrození alebo potrebuje zdravotnícku pomoc, je potrebné bezodkladne zabezpečiť náležitú /napr. zdravotnícku/ pomoc a odviesť obeť do bezpečia.

Ak hrozí ďalšie sexuálne zneužívanie maloletej osoby v zmysle § 201 a nasl. zákona č. 300/2005 Z.z., Trestného zákona, ten, kto sa o tom dozvie, má zabrániť jeho spáchaniu oznámením orgánom činným v trestnom konaní v Slovenskej republike.

Tento dokument bol schválený na stretnutí provinciálnej rady Združenia saleziánov spolupracovníkov na Slovensku v Námestove dňa 15.10.2023.

→ Dokument na stiahnutie: Stratégia ochrany detí pre ASC strediská