Myšlienka na nedeľu


Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Svedectvo evanjelií

Evanjelisti, ktorí nám opisujú udalosti okolo Ježišovho zmŕtvychvstania sa v niektorých podrobnostiach odlišujú. Niekedy by nás to mohlo aj vyrušiť.

Napríklad evanjelista Ján hovorí, že Mária Magdaléna bola pri hrobe pred východom slnka, našla odvalený kameň išla to oznámiť Petrovi. Evanjelista Marek nám zase píše, že Mária Magdaléna bola spolu s dvomi druhými ženami a po nájdení odvaleného kameňa sa všetky tri báli a nikomu nič nepovedali.  

Evanjelisti sa líšia v konkrétnostiach, ale všetci nám dávajú jeden spoločný obraz. Po Ježišovej smrti na kríži jeho najbližší tápali v neistotách a prvé skutočnosti, ktoré videli im nedávali nijaké jednoduché riešenie. Neboli schopní spomenúť si na Ježišove predpovede o jeho zmŕtvychvstaní. Možno aj preto, že v ich srdciach bolo presvedčenie, ktoré kedysi vyjadrila Marta o svojom bratovi: Viem, že vstane z mŕtvych v posledný deň. A taktiež netreba podceňovať silu tragickej udalosti, ktorá doľahla na učeníkov. Nedá sa očakávať, že v takejto smutnej situácii by boli schopní chladne uvažovať a spomínať na Ježišove slová.

Hodnoverní svedkovia – napriek rozdielom (

//Prvé chvíle po sobote teda prinášajú správy, ktoré sú prekvapivé, ale na druhej strane nič jasne nepreukazujú. Odvalený kameň, prázdny hrob spôsobujú prekvapenie, strach, dohady o tom, že niekto ukradol Ježišove telo. Ježišovi priatelia obviňujú nepriateľov, Ježišovi nepriatelia obviňujú učeníkov. Dvaja sklamaní pútnici do Emauz, ktorí poobede a proti večeru kráčajú na ceste preč od Jeruzalema sa vyjadrujú veľmi jasne:  Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli." Lk 24,22-24

Tí, ktorí neveria, poukazujú na rozdiely v údajoch evanjelistov (ohľadom napr. Márie Magdalény) a v tejto skutočnosti si chcú nájsť dostatočný dôvod na to, aby popierali pravdivosť Božieho slova. Pre túto odlišnosť nevidia vnútornú jednotu evanjelistov. Pravda evanjelia však nestojí na tom, či to, čo napísal Ján je v presnej zhode s tým, čo napísal Marek. Podľa evanjelistov boli ženy pri hrobe dve (Mt), tri (Mk), možno aj päť (Lk). Ján hovorí len o jednej.

Evanjelisti nepísali evanjeliá ani v rovnakom čase a ani na rovnakom mieste, opierali sa o rôzne svedectvá a do svojho evanjelia vkladali vždy svoje charakteristiky. Ján píše svoje evanjelium cez osoby (Nikodém, Samaritánka, slepý od narodenia a pod.) . Preto je len logické, že ho nezaujíma podať všeobecnú správu o ženách, ktoré prišli k hrobu, ale sústredí sa na Máriu Magdalénu. Zaiste mal na to dostatočný dôvod prečo a na základe čoho urobil toto zvýraznenie, ktoré nemusí byť proti tomu, čo písali ostatní, ale môže to byť niečo viac ako opísali ostatní, pričom ani neopakuje to, čo ostatní písali. Robiť však na základe týchto rozdielov z evanjelistov nedôveryhodných svedkov nie je správne, zvlášť keď si uvedomíme, v čom všetkom sa zhodujú (aj na diaľku) napriek svojím rozdielom. A okrem toho, proces vzniku evanjelií je dodnes zahalený veľkým tajomstvom, ktoré treba rešpektovať. //

Deň vzkriesenia výzva k novému stretnutiu a k novému životu

Dnešný deň je teda začiatok. Hovorí nám o tom, že okolo Kristovho zmŕtvychvstania na tretí deň budú vždy polemiky. Apoštoli však nikdy nehlásali, že našli prázdny hrob a podľa toho, čo tam videli sú presvedčení, že vstal z mŕtvych. Nehlásali ani to, že prijali svedectvo anjelov, na základe ktorého ohlasujú, že Ukrižovaný Ježiš z Nazareta vstal z mŕtvych. Začali ho ohlasovať, lebo on ich prekvapil, prišiel medzi nich a naplnil ich pokojom. Ukázal im ruky a bok (Jn 23,36-43) Preto veľký biblista Silvano Fausti hovorí: môžeš mať aj tisíc argumentov a dôkazov, že Ježiš vstal z mŕtvych. Problémom nie sú argumentácie, ale to, či ho stretneme.

Veľký kritik kresťanstva, Fridrich Nietzsche, napísal: Nie je pravda, že Kristus vstal z mŕtvych, ak by to tak bolo, kresťania by mali inú tvár. K tejto jeho vete dodajme tri iné vety

  1. Sú kresťania, ktorých život je ako pôst bez Veľkej noci. (Pápež František) Žiaľ je to tak
  2. Pousilujem sa, aby ľudia okolo mňa mali menej príležitosti používať Nietzscheho vetu.
  3. Pomodlím sa za Nietzscheho nasledovníkov, aby sa im otvorili oči. Lebo nikde nie je napísané, že Nietzsche videl dobre a všetko. 

Zo srdca všetkým prajem veľkú istotu a veľkú radosť, ktorá zmení vašu tvár.

Don Pavol Grach, SDB