Myšlienka na nedeľu


5. nedeľa v období cez rok C.

Prvé čítanie: Izaiáš 6,1-2.3-8

Povolanie a poslanie sú v Biblii úzko prepojené. Osoba je povolaná preto, aby bola poslaná niečo vykonať. Povolanie teda nie je výsada, ale úloha.

Povolanie Izaiáša podčiarkuje svätosť Božiu, pred ktorou aj každý povolaný je hriešnikom. Tak to vyznáva Izaiáš, keď aj napriek svojmu vyvoleniu vidí svoju hriešnosť. Našťastie je tu Boh, ktorý očisťuje každého, kto k nemu úprimne volá. Prvé čítanie korešponduje veľmi s evanjeliom.

Druhé čítanie: 1Korinťanom 15,1-11

Sv. Pavol zrejme dostal od Korinťanov otázku o tom, ako to bude po smrti, či bude vzkriesenie mŕtvych v tele. Pavol, skôr než by odpovedal, poukazuje na centrálny bod evanjelia, ktorý spočíva vo vyznávaní Ježišovej smrti za naše hriechy a jeho zmŕtvychvstanie a ukázanie sa vybraným svedkom.

Nikdy nezabudnime na centrálny bod evanjelia, ktorým je víťazstvo nad smrťou. Táto skutočnosť, ak v ňu veríme, môže vyhnať z nášho života všetku tmu.

Evanjelium: Lukáš 5,1-11

Podnety

Lukáš opisuje povolanie prvých štyroch učeníkov odlišným spôsobom ako Marek a Matúš. Poukazuje v ňom na Petrovo prvenstvo a tiež na úlohu povolaných ohlasovať evanjelium a získavať ľudí pre Krista. Toto je zrejme aj dôvod, prečo Lukášové evanjelium neobsahuje na konci evanjelia mandát Krista zmŕtvychvstalého ohlasovať všetkému stvoreniu evanjelium ako to majú Matúš a Marek. Lukáš nás uisťuje, že apoštolská služba pod vedením Dvanástich nie je len niečo, čo vzniklo po Kristovom zmŕtvychvstaní, ale je to niečo, čo Ježiš nariadil a chcel už za svojho verejného života.

Povolanie sa odohráva v prostredí zástupov, ktoré chcú počuť Božie slovo. Peter je vyvolený, aby uľahčil a napomohol všetkým lepšie počuť Ježiša. Potom nasleduje zázračný rybolov. Ježiš sa prezentuje ako ten, ktorý má moc nad morom a nad rybami mora. Vrchol zázraku je v uznaní hriešnosti tých, ktorí sú svedkami zázraku. Po tomto uznaní prichádzajú povzbudzujúce/očisťujúce slová Ježišove: neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí, budeš rybárom ľudí.

Tento výraz je špeciálny. Všeobecne sa ryby lovia z mora a zomierajú. Ježišovo pozvanie nie je pre chytenie človeka a už vôbec nie pre jeho smrť. Lukáš to myslí inak, dokazuje to tým, že namiesto zvyčajného gréckeho označenia rybára (alieus) používa výraz zogrón, ktorý doslova znamená chytať živé bytosti. Peter a jeho spoločníci budú mať špeciálnu úlohu, budú chyť ryby-ľudí nie preto, aby ich usmrtili, ale preto, aby ich zachránili pre život. Píše sv. Hieronym: Ryby, vybrané z vody zomierajú. Apoštoli však chytajú (ryby) ľudí z mora tohto sveta, boli sme ulovení ako mŕtvi, aby sme boli oživení.

Boh si volá počas dejín mnohých krehkých a hriešnych, aby ich očistil a urobil ich svojimi apoštolmi. Schéma povolania v Biblii je takmer vždy tá istá: zážitok s Bohom, slovo, uvedomenie si ľudskej nedostatočnosti, obrátenie sa, v zmysle väčšieho ponorenia sa do Božej lásky a poslanie.

Peter sa stal tým, čím sa stal, lebo vedel prekonať ťažkosti spojené s vlastným neúspechom. Celú noc chytal a nič nechytil. Táto jeho neúspešnosť môže byť symbolom aj pre naše osudy a rozhodnutia. Neúspechy nás môžu zničiť, ale môžu nám dať aj novú chuť túžiť. Ako kresťania, spolu s Petrom môžeme dúfať, že naše neúspechy sú prípravou na veľké stretnutie sa s Kristom, keď raz už pochopíme, že nie je dôležité povedať si: ideme loviť ryby, ale to, či je Kristus s nami alebo nie.

Celú noc sme sa namáhali. Námaha. Toto sloveso, tak ako ho píše Lukáš v evanjeliu na tomto mieste sa používa v Skutkoch apoštolov na označenie apoštolskej námahy. Ohlasovať evanjelium pozná svoju námahu. A často je to bez výsledkov. Peter je citlivý na Ježišove slovo a opäť sa dá na to, že ide podstúpiť námahu rybolovu (=ohlasovania evanjelia).

Peter nám ukazuje ako vo väčších či menších veciach nášho života je potrebná odvaha, odhodlanie. Ako často je potrebné povedať: na tvoje slovo Pane idem. Aj keď som nič nechytil, aj keď už nemám chuť, pevne verím, že tým neustálym ponáraním siete do mora môžem prísť k okamihu, kedy budem vidieť zmysel pravdy. Bude to vtedy, keď ty povieš.

* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:

- Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 1997-1998; 2002-2003; 2005-2006.

- COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade. Tempo D’Avvento e Natale, Milano, Vita e Pensiero, 2009, pp. 68.

- La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.