Myšlienka na nedeľu


3. advetná nedeľa, rok C

Prvé čítanie:prorok Sofoniáš 3,14-18

Prvé čítanie je v duchu liturgie tejto nedele radosti. Prvé čítanie sa skladá z dvoch častí: pozvanie k radosti, lebo Pán sa zmiloval a slovo útechy pre unavených a utláčaných. Slovo útechy je vyznačené pre tajomný onen deň. My kresťania by sme mali vedieť, že onen deň sa už začal Kristom. List Hebrejom hovorí: vzájomne sa povzbudzujme, kým trvá to dnes. (Hebr 3,13) a tiež Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a naveky (Hebr 13,8). Neboj sa kresťan, nech ti neklesajú ruky v ťažkostiach, nech si stale silný v modlitbe. Tvoj Boh, Ježiš je pri tebe a v tebe, on mocný Spasiteľ. Teší sa a plesá nad tebou, lebo ti priniesol odpustenie.

Asi takto by sme mohli prepísať toto proroctvo.

Druhé čítanie: List Filipanom 4,4-7

Toto Pavlove povzbudenie sa nachádza v záverečnej časti listu. Pavol už aj predtým poukazoval na dôvody k radosti : modliť sa za Filipanov je jeho radosť (Flp 1,4), teší sa, že Kristus je ohlasovaný (Flp 1,18). Pavlova radosť je silnejšia ako utrpenie: A keby som mal aj svoju krv vyliať na obetu a svätú službu vašej viery, radujem sa a radujem sa s vami všetkými. 18Takisto sa aj vy radujte a radujte sa so mnou! (Flp 2,17-18). List Filipanom je plný radosti, stať ktorú čítame je pozvaním k všeobecnej radosti, ktorá má svoj prameň v blízkosti Pána. Vaša miernosť nech je známa, neznamená miernosť v radosti. Ponúkajú sa aj presnejšie preklady: dobrotivosť, láskavosť, ktoré sú formou kresťanskej radosti.  Týmito slovami prekladajú slovo miernosť ekumenický preklad resp. Jeruzalemská Biblia.

Nebuďte o nič ustarostení. Starosti majú v evanjeliovom slovníku veľké miesto. Čo sa tak staráte o jedlo nápoj i odev, pýta sa Ježiš v evanjeliu. A na inom mieste zase vidíme, že svetské starosti sú jednou z príčin udusenia zrna, slova v podobenstve o rozsievačovi.  

Evanjelium: Lukáš 3,10-18

Podnety

      V evanjeliu sledujeme činnosť Jána Krstiteľa. Jeho pôsobenie spočíva v dvoch skutočnostiach: káže a krstí. Káže preto, aby poslucháči mohli prijať krst. Tento sa udeľuje vtedy, keď sa ich srdce obrátilo. Toto obrátenie však nemá zostať len niečím vnútorným, má premeniť ich konkrétny život.

Sv. Lukáš píše o troch kategóriách ľudí, ktorí kladú otázky o tom, ako majú žiť svoje obrátenie: ľud, mýtnici a vojaci. Sú to tri najokrajovejšie skupiny. Obyčajný ľud, ktorý farizeji často označovali ako prekliaty, nepoznajúci zákon (A tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty." Jn7,49). Mýtnici, vojaci – nenávidené skupiny ľudí. A práve tieto sa otvárajú kázaniu a pokániu.

Ján nežiada od týchto kajúcnikov nič zvláštne, iba aby robili poctivo a slušne to, čo robia. Akoby už tu evanjelium hovorilo, čo kresťanská spiritualita musela znovu objaviť a podčiarknuť: svätosť sa rodí v každodennosti.

 

Ak by sme chceli dnes vyspievať našu radosť v Bohu, môže nám poslúžiť aj tento 145. Žalm:

1 Dávidov chválospev. Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ, a tvoje meno velebiť navždy a naveky. 2Budem ťa velebiť každý deň a tvoje meno chváliť navždy a naveky. 3 Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, tvoju veľkosť nemožno preskúmať. 4 Z pokolenia na pokolenie ide chvála tvojich skutkov a všetky pokolenia ohlasujú tvoju moc. 5 Hovoria o vznešenosti tvojej slávy a veleby a rozprávajú o tvojich zázrakoch. 6 Hovoria aj o sile tvojich skutkov úžasných a rozprávajú o tvojej veľkosti. 7Rozhlasujú chválu tvojej veľkej láskavosti a plesajú nad tvojou spravodlivosťou. 8 Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. 9 Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. 10 Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela a tvoji svätí nech ťa velebia. 11Nech rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva a o tvojej moci nech hovoria; 12 nech ľuďom oznamujú tvoje zázraky i slávu a velebu tvojho kráľovstva. 13 Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky a tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia. Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý a svätý vo všetkých svojich skutkoch. 14 Pán podopiera všetkých, čo klesajú, a dvíha všetkých skľúčených. 15 Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba a ty im dávaš pokrm v pravý čas. 16 Otváraš svoju ruku a dobrotivo nasycuješ všetko živé. 17 Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch. 18 Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. 19 Vyplní želanie bohabojných, vyslyší ich modlitbu a zachráni ich. 20 Pán ochraňuje všetkých, čo ho milujú, a ničí všetkých hriešnikov. 21 Nech moje ústa hlásajú slávu Pánovu a všetko živé nech jeho sväté meno velebí navždy a naveky.

 

* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:

- Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 1997-1998; 2002-2003; 2005-2006.

- COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade. Tempo D’Avvento e Natale, Milano, Vita e Pensiero, 2009, pp. 68.

- La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.

- Don Tonino Bello, Avvento e Natale. Oltre il futuro, Padova, Messaggero, 2007.