Články


Prísľuby v Prešove

Na sviatok Nepoškvrneného Počatia P. Márie (8.12.2022), v kostole sv. Jána Bosca v Prešove na Bottovej sa uskutočnila milá slávnosť. Pri slávnostnej sv. omši za prítomnosti delegovanej zástupkyne Provinciálnej rady Marky Falisovej Jackovej, ASC zložili ôsmi noví členovia, osobné prísľuby a boli prijatí do Združenia saleziánov spolupracovníkov. Prešovské stredisko Saleziánov spolupracovníkov pre veľký počet členov bolo v minulosti rozdelené do dvoch skupín, na stredisko Sever a stredisko Juh. K stredisku Sever boli začlenení manželia Ľudmila a Matúš Eliášoví z Lipoviec, manželia Monika a Peter Jurkoví z Prešova a manželia Michaela a Marcel Potočňákoví z Dulovej Vsi. K stredisku Juh Agatka Berková z Prešova  a Martin Šima z Teriakoviec. Slávnostnú sv. omšu celebroval don Ondrej Puček, SDB a don Milan Ficík, SDB. V homílii don Ondrej povzbudil nových členov a pripomenul im,žetak ako P. Mária pri zvestovaní vyslovila  „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“(Lk 1,38). Tak aj vy,  keď vás oslovili vaši animátori, ste vo svojom vnútri zaiste tieto slová vyriekli. Nebojte sa  novej úlohy, ktorá vás čaká a to  šíriť katolíckeho ducha tam, kde vás Pán postaví. Po sv. omši boli všetci prítomní pozvaní na agapé, ktoré bolo pripravené v priestoroch saleziánskeho oratória v Prešove.

                                                                                                    text a foto pripravil Jakub Halčák, ASC

Foto:

– homília, don Ondrej Puček, SDB;

– pohľad z chóru do svätyne;

– noví členovia Združenia salez. spolupr. Skladajú osobitný prísľub;

– delegovaná zástupkyňa Marka Falisová Jacková, ASC, odovzdáva vzácny dar „knihu života“, PAŽ (Projekt apoštolského života Združenia saleziánov spolupracovníkov), a zároveň s koordinátorom str. Juh Jozefom Zajacom, ASC gratulujú k zloženiu osobných prísľubov;

4382 – noví členovia Združenia saleziánov spolupracovníkov. V pozadí z ľavá sú: koordinátor strediska Sever Ľubo Senderák, ASC,  deleg. zast. PR Marka Falisová Jacková, ASC a koordinátor strediska Juh Jozef Zajac, ASC;

Fotoalbum