Myšlienka na nedeľu


ZJAVENIE PÁNA

PRVÉ ČÍTANIE: Izaiáš 60,1-6

Text proroka Izaiáša je povzbudením pre Židov, ktorí sa vrátili zo zajatia a vo veľkej biede a námahe obnovujú spustošený Jeruzalem. Toto mesto zažije ešte svoju slávu, hlása text. Vízia tejto slávy je veľkolepá, Jeruzalem bude svetlom pre svet, ktorý je v tme. Jeruzalem, Pánova nevesta sa mení na matku. Bude mať svojich synov zo všetkých národov a tí budú k nej chodiť. Jeruzalem je aj predobrazom Cirkvi

Druhé čítanie: Efezanom 3,2-3a,5-6

Pavol sa stal služobníkom Boha, aby ohlasoval spásu, ku ktorej majú prístup aj pohania. Skrze Krista a evanjelium sú spoludedičmi. Toto tajomstvo je dramatické, lebo dedičia neporozumeli a neprijali túto ich účasť, ako to krásne vyjadruje aj podobenstvo o márnotratnom synovi. Pohania sú mladší vzdialený syn, ale vyvolený národ odmieta účasť na radosti z ich návratu a prijatia.

Evanjelium: Matúš 2,1-12

Podnety

V rozprave evanjelia vidíme naplnené Písmo Starého zákona. Mudrci  vedení svetlom hviezdy sa podobajú vyvolenému národu, ktorý z Egypta kráčal vedený Pánovým svetlom; hviezda zase  pripomína Balaámové proroctvo o hviezde, ktorá vychádza z Jakuba (Num 24,17); Jeruzalemskí zákonníci citujú proroctvo Micheáša (5,1). Ježiš je označený ako dieťa, čo veľmi pripomína chlapčeka, syna, ktorý nám bol daný (Iz 7,14)

Mudrci sú reprezentanti celého sveta (pohanov), to čo oni našli, to našli pre celý svet(Lev Veľký)

Rozprava o troch mudrcoch nám hovorí o tom, že vo všetkých národoch je túžba spoznať Spasiteľa sveta a tieto národy dostávajú znamenie cez svetlo hviezdy. No na svojej ceste sa stretávajú aj so svetlom Písma. Hovorí nám to o tom, že hľadanie sa môže začať hocikde, ale musí prejsť aj Písmom. Napokon však mudrci stretávajú dieťa, živú osobu, ktorej sa klaňajú.

To je veľká cesta našej viery: sledovať znamenia, poznať Písma a prísť k osobe plnej tajomstva.

Veľké predpovede a dlhá cesta hľadania privádzajú k tajomstvu, ktoré je nepochopiteľne jednoduché, až pohoršujúce. Mudrci však mali skromnosť a Božiu milosť a dokázali v dieťati na slame vidieť naplnenie všetkých nebeských úkazov i proroctiev Písma. Aj my sme dnes pozvaní skromne sa postaviť k Ježišovi v jasliach a uveriť, že on je vo svojom vtelení Svetlom sveta a naplnením všetkých jeho túžob.

Jedna hviezda svietila viac ako iné hviezdy v tej noci, jej svetlo je viac než akékoľvek slovo a jej novosť privádzala k úžasu. Všetky ostatné hviezdy ba aj Slnko a Mesiac sa postavili do kruhu okolo tejto hviezdy, ktorá všetkých prevyšuje svojím jasom. (sv. Ignác Antiochijský, 2. Storočie)

* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:

- E. SCOGNAMIGLIO, Esegesi, in Temi di predicazione. Omelie. Ciclo C, Napoli, Editrice domenicana italiana, 2003-2004.

- E. BIANCHI – G. BOELLI – L. CREMASCHI – L. MANICARDI (edd.), Eucaristia e Parola. Testi per le celebrazioni eucaristiche di Avvento e Natale, in «Rivista del Clero Italiano. Inserto» (2006)

Don Pavol Grach.