Články


Návšteva Don Eusebia Muňoz v Senci

V nedeľu  2.6.2019 sme v našom stredisku v Senci privítali vzácnu návštevu z Ríma. Stredisko Senec bolo jedným z tých, ktoré na svojej ceste navštívil hlavný delegát pre saleziánsku rodinu Don Eusebio Muňoz v sprievode provinciálneho delegáta Don Pavla Gracha.

Don Muňoz nás navštívil, chcel vidieť kúsok zo života práce s mládežou, nakoľko súčasťou nášho strediska v Senci je spevácky zbor Radosť, ktorý pred 32 rokmi založil salezián spolupracovník František Podolský a vedie ho doteraz. V súčasnosti má zbor 110 členov. Okrem spevu a tanca sa animátori, medzi ktorými sú aj saleziáni spolupracovníci venujú deťom a mládeži v ôsmych spoločenstvách. Tieto sú zamerané na vzájomné spoznávanie sa, a uplatňovanie hodnôt duchovného života v bežnom prežívaní dňa.

Po oficiálnom privítaní hostí našimi mladými, členovia speváckeho zboru Radosť privítali vzácnu návštevu veselým skandovaním a piesňou. Don Eusebio sa prihovoril deťom a mladým a v priateľskej atmosfére  s nimi nadviazal rozhovor  o tom, čo sa im páči v tomto spoločenstve  a prečo sem radi chodia. Spontánne odpovede  hlavne menších  detí  vyvolali úsmev na tvárach prítomných.  Druhá časť návštevy bola venovaná práci s deťmi a mladými v stretkách. Jednotlivé skupinky, ktoré sú podelené podľa veku sa spolu s animátormi predstavili a ukázali čím žijeme  v stretkách  a akou formou pracujeme na ich duchovnom raste. Deti odovzdali vzácnemu hosťovi vlastnoručne vyrobené darčeky a rozlúčili sa veselou piesňou. 

Návšteva Don Muňoza nás veľmi potešila a povzbudila.

Silvia Hozlárová

Fotoalbum