Myšlienka na nedeľu


KRST PÁNA

PRVÉ ČÍTANIE: Izaiáš 42, 1-4. 6-7

Text nám približuje Božieho služobníka, ktorý má zvláštnu vlastnosť: nie je silný tým, že vtláča iným svoje rozhodnutia, ale je silný v tom, že sa nepoddá, nezlomí, nezoslabne a dosiahne to, prečo bol poslaný. Práve cez svoju pokoru sa stáva nástrojom oslobodenia pre mnohých. Boh ho vedie za ruku.

Druhé čítanie: Skutky apoštolov 10, 34-38

Skrze Krista Boh zvestoval pokoj, uzdravenie, oslobodenie. Zjavil sa Izraelu, ale cez Izrael aj všetkým ostatným. Peter to rozpoznáva, Boh sa chce otvoriť aj pohanom. Nebolo to ľahké pre Izrael, aby porozumel, že otvoriť sa pohanom je Božou vôľou. V okamihu, keď ako kresťania nadobudneme pocit domova, hrozí nám veľké nebezpečenstvo: uzatvoriť sa pred ostatnými, ktorí sú  ešte niekde inde. Boh však o nich má záujem. Spolupracujeme s ním?

Evanjelium: Lukáš 3, 15-16. 21-22

Podnety

Ľud sa dával pokrstiť na odpustenie hriechov. A tu zrazu evanjelista hovorí: Aj Ježiš sa dal pokrstiť. ?! Nebolo by vhodnejšie, dôstojnejšie a menej rozpačité, keby iba prišiel a pozrel sa na všetkých čo sa krstia a povedal by niečo o tom. Evanjeliá však svorne tvrdia: On prijal Jánov krst. Údiv Vianoc, Boh-dieťa sa mení na nový údiv: Spasiteľ sveta, Boží Syn, prijíma krst od človeka, krst ako symbol odpustenia hriechov. Ak hlbšie porozumieme, tak sa budeme veľmi čudovať. Ale ako hovorí istý výrok z apokryfného evanjelia: ak sa nebudete čudovať neuveríte. Možno by sme to mohli aj povedať: Ak sa nečudujete, tak ešte neveríte dostatočne hlboko.

Dnešný sviatok je o tejto podivuhodnej udalosti. Zaradil sa medzi hriešnikov, ale nebol ním. Nech nám jeho pokora je vzorom, aby sme žili radostne uprostred hriešnikov. Ak on bez hriechu to vedel, o čo skôr je naša povinnosť žiť medzi hriešnikmi v láske a odpustení. Lebo on krst nepotreboval, ale my ho potrebujeme.

* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:

- E. SCOGNAMIGLIO, Esegesi, in Temi di predicazione. Omelie. Ciclo C, Napoli, Editrice domenicana italiana, 2003-2004.

- E. BIANCHI – G. BOELLI – L. CREMASCHI – L. MANICARDI (edd.), Eucaristia e Parola. Testi per le celebrazioni eucaristiche di Avvento e Natale, in «Rivista del Clero Italiano. Inserto» (2006).

Súvisiace články
 • 7. veľkonočná nedeľa C
 • 6. veľkonočná nedeľa C
 • 4.veľkonočná nedeľa
 • II. veľkonočná nedeľa C
 • V pôstna nedeľa rok C
 • IV. Pôstna nedeľa C
 • III. pôstna nedeľa C
 • II. pôstna nedeľa C.
 • I. pôstna nedeľa C.
 • VIII. Nedeľa v období cez rok C
 • VII. Nedeľa v období cez rok C
 • VI Nedeľa v období cez rok C
 • 5. nedeľa v období cez rok C.
 • IV. Nedeľa cez rok C
 • III. Nedeľa cez rok C
 • II. Nedeľa v období cez rok C.
 • ZJAVENIE PÁNA
 • IV. adventná nedeľa, rok C
 • 3. advetná nedeľa, rok C
 • 2. adventna nedeľa, rok C
 • Prvá adventná nedeľa rok C
 • 32. nedeľa v období cez rok
 • 31 nedeľa v období cez rok B
 • 30. nedeľa v období cez rok B
 • 29. nedeľa v období cez rok B
 • Samota. 27 nedeľa roku B
 • Veľkodušnoť je vzájomná. 26. nedeľa v období cez rok B
 • 25. nedeľa v období cez rok B
 • 24 nedeľa v období cez rok B
 • Múdri a rozumní v očiach národov
 • Najväčší z ľudí
 • Kto je na vine?
 • Nepracovať vo sviatočný deň
 • Nedeľa Najsvätejšej Trojice
 • Otec nám chce dávať Ducha
 • Akými svedkami chceme byť
 • Láska - dar stvorenia i dar vykúpenia
 • 5. veľkonočná nedeľa roku B
 • Ježiš ako Dobrý pastier
 • Odvaha hovoriť aj napriek mojim chybám
 • Jedno srdce a jedna duša
 • Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
 • Kvetná nedeľa
 • Aká je naša nábožnosť?
 • Boh si vzbudil Kýrosa
 • Poznáš prikázania?
 • Poslušnosť
 • Pôstne obdobie
 • Ježiš je naozaj silný
 • Aký boj chceš bojovať?
 • Hlas prorokov, hlas Boží