Myšlienka na nedeľu


Jedno srdce a jedna duša

Aký milý je tento výraz. Tak veľmi by sme túžili po jednote v spoločenstve. Niekedy nás to lákať myslieť si, že na počiatku bolo kresťanstvo dobré, optimálne a postupne sa v dejinách pokazilo. Tí, čo hlásali radikálnu skazenosť cirkvi, založili nové spoločenstvá – dnes však však po 500 rokoch aj oni vyznávajú svoje chyby a dejinné omyly.

Skutky apoštolské viac ako nejaký idealizmus nám predkladajú cestu. Kresťanské spoločenstvo má byť zaangažované do sociálneho poriadku. Praktické dôsledky evanjelia by mali byť vidieť v štýle života. Základným pojmom je dobrovoľná solidarita. Preniknutí evanjeliovou láskou by sme mali hľadať spôsoby ako obmedziť nerovnosti, ako pozdvihnúť núdznych. Nezriedka sa stalo, že v týchto Lukášových slovách niektorí hľadali oporu pre komunizmus alebo akýsi sociálny protekcionizmus, ktorý bude bezbreho podporovať lenivých. Spoločenstvo kresťanov však má mať lásku a rozum. Chladný racionalizmus by nemal zatieniť dobročinnosť a obetavosť voči núdznym. Ale ani sentimentálna láska bez rozumu, ktorá nevedie k rastu človeka nie je opravdivou solidaritou a milosrdenstvom. Pre viaceré dôvody sú tieto riadky ďaleko od komunizmu i od nerozumných sociálnych protekcií. Ak sa však niekde máme pomýliť, tak radšej sa pomýľme v milosrdenstve.

Pokoj vám

Ježiš chce naplniť ľudí pokojom. Prináša ho na prvom mieste apoštolom. Shalom, pokoj, to nie je utiahnutý človek v samote. Tento pojem má v biblickej terminológii spoločenský charakter. Nie je to ani len život v mieri, teda obdobie, keď nie je vojna. Shalom je vtedy, keď kráľ múdro vládne, keď prekvitá obchod a vzdelanosť, keď rastie potomstvo a úroda je požehnaná. Keď chudobní sú radi, že sú chudobní, podnikaví podnikajú a mocní spravodlivo vládnu.

Ježišov pokoj samozrejme má aj hlbšie kvality, spočíva v tom, že človek aj uprostred boja môže mať pokojné srdce, lebo vie, že jeho vykupiteľ už zvíťazil. Nech nás teda dnes naplní pokoj, nech v našej rozmanitosti prežívame niečo krásne, nech táto nedeľa Božieho milosrdenstva je hľadaním súladu a harmónie založenej na spravodlivosti a odpúšťaní.

Pokoj Pánov nech je vždy s nami. Aby sme aj my tento pokoj mohli dávať ďalej, aj keď vieme, že to nie je takmer nikdy len tak zdarma. Blažení tvorcovia pokoja, ktorí ho tvoria aj tam, kde nie je.

Don Pavol Grach, SDB

Súvisiace články
 • 7. veľkonočná nedeľa C
 • 6. veľkonočná nedeľa C
 • 4.veľkonočná nedeľa
 • II. veľkonočná nedeľa C
 • V pôstna nedeľa rok C
 • IV. Pôstna nedeľa C
 • III. pôstna nedeľa C
 • II. pôstna nedeľa C.
 • I. pôstna nedeľa C.
 • VIII. Nedeľa v období cez rok C
 • VII. Nedeľa v období cez rok C
 • VI Nedeľa v období cez rok C
 • 5. nedeľa v období cez rok C.
 • IV. Nedeľa cez rok C
 • III. Nedeľa cez rok C
 • II. Nedeľa v období cez rok C.
 • KRST PÁNA
 • ZJAVENIE PÁNA
 • IV. adventná nedeľa, rok C
 • 3. advetná nedeľa, rok C
 • 2. adventna nedeľa, rok C
 • Prvá adventná nedeľa rok C
 • 32. nedeľa v období cez rok
 • 31 nedeľa v období cez rok B
 • 30. nedeľa v období cez rok B
 • 29. nedeľa v období cez rok B
 • Samota. 27 nedeľa roku B
 • Veľkodušnoť je vzájomná. 26. nedeľa v období cez rok B
 • 25. nedeľa v období cez rok B
 • 24 nedeľa v období cez rok B
 • Múdri a rozumní v očiach národov
 • Najväčší z ľudí
 • Kto je na vine?
 • Nepracovať vo sviatočný deň
 • Nedeľa Najsvätejšej Trojice
 • Otec nám chce dávať Ducha
 • Akými svedkami chceme byť
 • Láska - dar stvorenia i dar vykúpenia
 • 5. veľkonočná nedeľa roku B
 • Ježiš ako Dobrý pastier
 • Odvaha hovoriť aj napriek mojim chybám
 • Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
 • Kvetná nedeľa
 • Aká je naša nábožnosť?
 • Boh si vzbudil Kýrosa
 • Poznáš prikázania?
 • Poslušnosť
 • Pôstne obdobie
 • Ježiš je naozaj silný
 • Aký boj chceš bojovať?
 • Hlas prorokov, hlas Boží