Články


Vianočný list od Paľa Gracha

Milé sestry a bratia v saleziánskej rodine

Zo srdca vám všetkým chcem popriať požehnaný čas oslavy a radosti z toho, že Boží Syn sa stal človekom a my máme ten dar vidieť  ho.

Píšem vám ako ten, ktorý aspoň malou mierou dostal účasť na tých rôznych utrpeniach a neistotách tejto choroby, ktorá dnes navštívila a ohrozila mnohé naše rodiny. Preto môj prvý pozdrav patrí chorým a ich rodinným príslušníkom a tiež všetkým, čo deň i noc v častých službách slúžia chorým doma či v nemocniciach. Ak teda na jednej strane na nás útočia obavy a sme už unavení zo všetkých obmedzení, tak vám chcem zaželať, aby sme práve uprostred tejto situácie, čo najplnšie objavili Krista, jeho vznešený a mocný príchod, silu nádeje, ktorú prináša.

Osobitne myslím na sestry a bratov v Združení ADMA a pevne verím, že sú vytrvalí v modlitbe a pevní vo viere, lebo modlitba a viera sú silnejšie ako celý svet. Krásne svedectvo služby a pomoci tým najslabším vydávajú v tomto čase aj naši Odchovanci-Exallievi. Nech im Pán zachová tú odvahu a vynaliezavosť dona Bosca, aby láska nevychladla ani v časoch pohody a ani v takýchto náročnejších časoch. A som presvedčený, že Strediská saleziánov spolupracovníkov aj v tomto čase neprestávajú byť spoločenstvami, v ktorých prekvitá bratská láska, starostlivosť o núdznych a vytrvalosť v apoštolskej činnosti.

Nezabúdam samozrejme, a myslím aj na naše sestry, Dcéry Márie Pomocnice, na ich Odchovankyne-Exallieve i na naše zasvätené Dobrovoľníčky, ktoré svojimi modlitbami nenápadne premieňajú tento svet. A podobne to prežíva aj malá, ale o to horlivejšia skupinka Kontemplatívneho bratstva Márie z Nazareta.

Prajem vám všetkým

požehnané prežívanie Kristovho narodeniaradostnú odvahu vykročiť do roku 2021.

Nech by ste počuli akékoľvek hlasy a výzvy, nezabúdajte, že my kresťania máme predovšetkým a nadovšetko vieru, nádej a lásku. Vždy, keď nás niekto bude o niečom presviedčať alebo keď by v našom srdci vznikli pochybnosti, vždy sa pýtajte: je moja radosť z viery, moja istota nádeje a môj pokoj z lásky silnejšie ako toto?

Všetko to, čo nám ponúka záchranu zvestujúc nám veľkolepé odhalenia alebo nás pozýva všetko spochybňovať, to sú slová netrpezlivých Božích služobníkov, ktorí by chceli už tu oddeľovať kúkoľ od pšenice. Kresťan víťazí vierou nádejou a láskou uprostred sveta, v ktorom sa nachádza. A práve preto, že vidíme ten žalostný stav spoločnosti, svet roku 2021 bude potrebovať ľudí viery, nádeje a lásky. Tieto dary nám prináša Božské dieťa. Preto, nech nám mocne znejú tieto slová sv. Pavla:

 

neochabujeme; a hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje. Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy, ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky. (2Kor4,16-18)

nech vám (Pán) dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá. A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohoto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, tomu sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen. (Ef 3,16-21)

 

Požehnaný Vianočný čas v prosbe aj o vaše modlitby

 

Don Pavol Grach

Delegát pre saleziánsku rodinu