Články


Adventná pozvánka od Exallievov

Darujme úsmev 2020: Prioritou exallievov je tentokrát pomôcť núdznymi študentom

Združenie exallievov dona Bosca opäť spúšťa úspešný dobročinný projekt Darujme úsmev. Siedmy ročník sociálnej zbierky zamerali odchovanci saleziánov na to, čo bolo zakladateľovi sv. Jánovi Boscovi najbližšie – výchova a s tým spojené vzdelanie detí a mládeže, ako predpoklad dôstojnej budúcnosti.

Darujme úsmevje adventný sociálny projekt, ktorý vznikol v roku 2014. Združenie exallievov v spolupráci so saleziánskou rodinou a so Slovenskou katolíckou charitou ponúka možnosť pomôcť konkrétnym ľuďom v núdzi. Zbierka prebieha tento rok od 11. novembra do 6. decembra a pomôcť sa dá viacerými spôsobmi.

Prioritou je tento rok okrem konkrétnej pomoci konkrétnym rodinám v materiálnej núdzi aj pomoc núdznym študentom. Don Boscovi vždy záležalo na mladých. Chcel z nich vychovať dobrých kresťanov a čestných občanov. Snažil sa im okrem duchovného základu pomôcť uplatniť sa aj na trhu práce, a preto im pomáhal vzdelávať sa, vyučiť sa nejakému remeslu alebo zohnať prácu. „Preto sme sa rozhodli za hlavnú tému projektu vybrať „Vzdelávanie a výchovu mladých“ zo sociálne slabších rodín a pomôcť im na ceste za svojím povolaním a zamestnaním v úzkej spolupráci s bratmi saleziánmi a sestrami FMA,“ hovorí prezident Združenia exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku Róbert Mruk. Saleziáni dona Bosca a sestry saleziánky poskytli združeniu tipy na študentov zo sociálne slabšieho prostredia, s ktorými denne pracujú alebo iným spôsobom prichádzajú do kontaktu. Finančné dary zo zbierky poputujú na podporu v štúdiu pre týchto študentov, na ich ubytovanie či stravu.

Do zbierky sa dá zapojiť aj tradičnými formami známymi dobrodincom z minulých ročníkov. Jednou sú konkrétne potreby pre konkrétne rodiny alebo jednotlivcov. V priebehu jesene organizátori zbierky zbierali tipy, komu a ako treba pomôcť. Na základe toho spracovali zoznam, z ktorého dobrodinci môžu vybrať komu a čím prispejú. Dary je možné odovzdať na troch odberných miestach – v Bratislave, Seredi alebo Prešove, kde ich prevezmú dobrovoľníci z radov exallievov.

Ďalšou formou, ako sa dá do zbierky zapojiť, sú tzv. shoeboxy – darčeky pre deti zabalené do krabíc od topánok a označené vekom konkrétneho dieťaťa, rovnako podľa zoznamu. Napokon veľmi dôležitou formou pomoci je aj modlitbová podpora projektu. Organizátori povzbudzujú dobrodincov k zahrnutiu núdznych adresátov pomoci i štedrých darcov do modlitieb. Rovnako ako materiálnu pomoc potrebujú i požehnanie od Nebeského Otca, aby projekt mohol čo najviac a cielene pomáhať a šíriť Božiu lásku medzi tých najzraniteľnejších a najchudobnejších.

Po ukončení zbierky dobrovoľníci všetky dary zatriedia a napokon pred Vianocami ich počas niekoľkých dní rozvezú priamo núdznym, pre ktorých je obdarovanie vďaka spolupráci združenia so saleziánmi a saleziánkami prekvapením.

Za uplynulých šesť ročníkov projektu vyzbierali exallievi pre núdznych viac ako 32 000 eur vďaka viac než 1 000 darcom a za pomoci asi 100 dobrovoľníkov. Obdarovali viac ako 236 rodín a 53 rôznych stredísk, komunitných centier alebo detských domovov. Deťom darovali viac ako 1 500 shoeboxov a núdznym putovalo viac ako 110 spotrebičov. Počas pôsobenia pomohlo organizátorom viac ako 30 partnerov; firiem a organizácií. Doteraz vďaka zbierkam doručili exallievi konkrétnym ľuďom v núdzi ďalších desaťtisíce kusov konkrétnych potrieb, medzi nimi oblečenie, obuv, trvanlivé potraviny, drogériu, kozmetiku, hračky, školské potreby a mnoho ďalšieho.

 

Združenie exallievov a priateľov dona Bosca srdečne pozýva všetkých ľudí dobrej vôle zapojiť sa do zbierky a v tomto predvianočnom čase darovať tak úsmev tým, ktorí to najviac potrebujú.

 

https://www.exallievi.sk/darujmeusmev/