Články


Animátori rodinných spoločenstiev v Prešove sa vzdelávali.

    Jedným z hlavných apoštolátov Saleziánov spolupracovníkov v Prešove je animácia rodinných spoločenstiev. Tento apoštolát v Prešove má už skoro 50 ročnú tradíciu a v súčasnosti je pri saleziánskom stredisku 28 rodinných spoločenstiev. V rodinnom spoločenstve sa každé dva až tri týždne stretáva 4 až 5 párov vedených animátorským párom.
     Nevyhnutným predpokladom pre angažovanie sa v tomto apoštoláte je kontinuálna formácia animátorských párov nielen po stránke duchovnej, ale aj odbornej. Po úspešnej realizácii vzdelávacieho kurzu „ASAP – Ako sprevádzať a pomáhať“, ktorý pripravili a realizovali manželia Katka a Kamil Baginovci, tváre a duše Family Garden, vzišiel zo strany animátorských párov nový podnet na ich ďalší rozvoj.
     Vďaka nemu vznikol nový vzdelávací kurz, ktorého hlavnými témami boli získanie zručností aktívneho počúvania a kladenia vhodných otázok, vedenia skupiny, zvládania konfliktov a problémových situácií v skupine, získanie základných zručností facilitácie - ako sa dá viesť skupina k dohode, vyjasnenie si vzájomných rolí a formy spolupráce v samotnom animačnom páre, sebavedomejšie vystupovanie a základy rétoriky.
     Kurz opäť pripravili a realizovali manželia Baginovci. Konal sa v dňoch 23. a 24. 9. 2023 v priestoroch firmy REGULUS, s.r.o. a zúčastnilo sa ho 17 animátorov rodinných spoločenstiev.
     Veľká vďaka za jeho realizáciu patrí Prešovskému samosprávnemu kraju, ktorý realizáciu tohto kurzu finančne podporil.

Fotoalbum