Články


Dni saleziánskej spirituality pre saleziánsku rodinu na Slovensku.

Milí bratia a sestry v saleziánskej rodine!

V októbri tohto roku plánujeme zorganizovať

Dni saleziánskej spirituality pre saleziánsku rodinu na Slovensku.

Ako mnohí z vás viete, ide o podujatie, ktoré sa už tradične organizuje zhruba každé dva až tri roky, aj podľa rôznych okolností, akými boli napr. návšteva nástupcu dona Bosca na Slovensku v roku 2016 a následne blahorečenie dona Titusa Zemana v roku 2017. Z týchto dôvodov je možné obnoviť našu tradíciu v tomto roku, konkrétne

26-28. októbra 2018 (Pi-Ne) v Poprade.

Obraciam sa k vám, ktorí vediete/animujete jednotlivé zložky saleziánskej rodiny na miestnej úrovni, aby som vás pozval najmä do duchovnej prípravy tohto podujatia, to znamená, aby ste sa modlili za toto podujatie, z ktorého, ako máme nádej, môžu vzísť veľmi zaujímavé podnety pre život saleziánskej rodiny na Slovensku.

Centrálnou témou, nad ktorou by sme chceli pouvažovať je vzájomné prepojenie troch oblastí saleziánskej pastoračnej činnosti, ktoré sa veľmi často javia veľmi oddelené a tým pádom často akoby protichodné: pastorácia povolaní, pastorácia mladýchpastorácia rodín. Pousilujeme sa objaviť, že medzi nimi môže existovať vzájomne veľmi prospešná spolupráca.

Okrem tohto posolstva je tu možnosť vzájomne sa obohatiť tým, že  sa podelíme o naše pozitívne skúsenosti, ktoré by mohli byť inšpiratívne pre ostatných, najmä z oblasti spolupráce medzi jednotlivými zložkami našej veľkej rodiny, v oblasti pastorácie alebo v oblasti vzájomnej pomoci.

Skrátka zaoberajte sa tým, že toto podujatie sa blíži, rozmýšľajte nad ním, tešme sa z tejto možnosti a aktívne k nej prispejme. Akýkoľvek návrh, podnet ale samozrejme aj dispozícia pomôcť pri organizácii bude vítaná. Čím skôr sa ozvete, tým lepšie, konkrétnosti najlepšie do 31. mája. Samozrejme, čokoľvek vhodné a možné aj neskôr. Organizačný tím sa tým bude zaoberať.

Naša spiritualita je rodinná a potrebuje sa stretávať a vymieňať si medzi sebou svoje dary. Pán nám dáva túto príležitosť, tak nech sa na nás hojne vyplní verš Skutkov apoštolských (9,31):

A Cirkev mala pokoj po celej Judei, Galilei a Samárii; upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom a rástla v úteche Svätého Ducha.

Pevne verím, že s prispením všetkých sa to podarí.

Don Pavol Grach, SDB 

V Bratislave, 23.4.2018

 

 

Otázky:

1.       Ako vnímate význam Dní saleziánskej rodiny (doterajšia skúsenosť) a čo by ste od nich očakávali? Čo do budúcnosti?

2.      Skúste sa porozprávať o vašej skúsenosti v oblasti pastorácie rodín, pastorácie mládeže a pastorácie povolaní. Prišli ste na niečo zaujímavé?

3.      Aký príklad spolužitia/spolupráce by ste chceli všetkým vyrozprávať? Prípadne nejaké nové zaujímavé pole apoštolátu alebo apoštolskej skúsenosti, ktoré by mohlo osloviť iných.

4.      Nejaké konkrétne nápady, iniciatívy, aktivity pre naše veľké stretnutie v októbri, najmä od tých, čo majú už skúsenosť s takýmito stretnutiami a tiež bude to v hoteli Satel v Poprade. Čo navštíviť v okolí?

5.      Vedeli by ste si predstaviť aj sobotnú sv. omšu v Levoči/alebo v Poprade/otvorenú pre tých, ktorí by prišli len na jeden deň, nie na celý víkend?

Odpovede a iné návrhy, či postrehy posielajte na moju adresu

 

pavol.grach.pg@gmail.com

(najlepšie do 31.5.2018)

 

 

Spiritualita saleziánov dona Bosca - náš štýl života a činnosti

Don Bosco nám zanechal svojrázny štýl života a činnosti – Jeho stredobodom je pastoračná láska, hľadanie duší, ktoré chceme priviesť ku Vzkriesenému Kristovi – Prednostne  sa venujeme mladým a aj preto sa usilujeme, aby náš štýl života a činnosti bol charakterizovaný mladíckym dynamizmom – Robíme  vždy prvý krok, snažíme sa, aby naša láska bola otcovská, materská, priateľská, vytvárajúca priateľské vzťahy – Chceme, aby sa medzi nami každý cítil ako doma – Nikdy sa neznechucujeme, nebedákame, keďže ohlasujeme radostnú zvesť usilujeme sa byť vždy veselí, optimistickí – Charakterizuje  nás pracovitosť a striedmosť – Nemáme zvláštne úkony pokánia, ale s vierou prijímame a s optimizmom prekonávame všetky ťažkosti – Nemáme  dlhé a zvláštne modlitby, ale snažíme sa modliť celý deň, popri práci a apoštolských námahách – Sledujeme svet a chceme doň iniciatívne niečo povedať – Nasledujem Krista podľa daru jeho Ducha, ktorý sme spoznali v donovi Boscovi: študujeme ho, napodobňujeme ho, obdivujeme to, ako bol hlboko ľudský i zároveň naplno Boží – Cítime sa súčasťou veľkej saleziánskej rodiny, ktorú priamo alebo sprostredkovane vytvoril don Bosco a vieme, že každá jej každá jej zložka rodiny je jedinečná a dôležitá.