Články


Boli sme na novom kurze pre ASC

ASAP AKO SPREVÁDZAŤ A POMÁHAŤ je pútavý názov vzdelávacieho kurzu pre tých saleziánov spolupracovníkov, ktorí sa rozhodli zdokonaliť v službe rodinám, predovšetkým snúbencom a manželom v prvých rokoch manželstva.

Kurz organizuje FAMILY GARDEN a kvôli veľkému záujmu zo strany spolupracovníkov sa už konal počas dvoch víkendov: od 18. do 20. 6. 2021 a od 9. do 11. 7. 2021. Lektormi kurzu boli manželia, saleziáni spolupracovníci, Katka a Kamil Baginovci. Na kurze sa zúčastnili aj naše dve radkyne z novej provinciálnej rady.

„V priateľskej a dôvernej atmosfére sme sa cez rôzne konkrétne aktivity oboznamovali s kľúčovými prvkami efektívnej komunikácie, ako sa naladiť na rozhovor, ako viesť rozhovor, ktorý vedie k zmene, ako aktívne počúvať a zvládať konflikty. My manželia sme si pripomenuli, že manželstvo je náš spoločný projekt, na ktorom treba stále pracovať, že kríza môže byť príležitosťou k rastu a zmene. Všetky témy boli Katkou a Kamilom podané na vysokej odbornej úrovni. Významným prvkom bola aj prítomnosť saleziána Karola Maníka, ktorý svojimi duchovnými, ale aj osobnými vstupmi sprítomňoval Boží prvok medzi nami. Jeho prítomnosť sme vnímali s veľkou vďačnosťou. Veľa sme po ľudskej i odbornej stránke dostali. Aj na základe spätnej väzby účastníkov kurzov, sa budeme snažiť naše vedomosti a zručnosti posúvať do stredísk, prípadne ponúkať našim bratom a sestrám v saleziánskej rodine podobné či pokračujúce kurzy,“ hodnotí Martina Chvostálová, zástupkyňa koordinátora a radkyňa pre pastoráciu rodín.

„Som veľmi vďačná za možnosť zúčastniť sa na tomto kurze, ktorý bol veľmi kvalitne tematicky vystavaný. Cenných bolo pre mňa viacero vecí: uvedomenie si, že len keď poznám samu seba, môžem poznávať iných; zážitok saleziánskej rodiny, ktorá sa spolu učí kráčať, poznávať, vzdelávať sa aj sa modliť a čerpať zo Zdroja milostí; veľmi silná skúsenosť prepojenia spolupráce laika a zasvätenej osoby (kňaza), kde každý vie, kým je a aké je jeho miesto a úloha v Cirkvi. Kurz ASAP by som odporúčala každému členovi Združenia ASC, hoci je prioritne ponúkaný pre tých, ktorí sprevádzajú snúbencov či manželov. Všetci totiž žijeme vo vzťahoch, kde si uvedomujeme samých seba, kde vnímame a otvárame sa druhej osobe a všetci veľmi túžime po kvalitnejšom a hlbšom prežívaní týchto vzťahov,“ dodáva Marta Falisová Jacková, radkyňa pre saleziánsku rodinu.

Viac o aktivitách Family Garden: www.familygarden.sk

Fotoalbum