Myšlienka na nedeľu


I. pôstna nedeľa C.

Prvé čítanie: Deuteronómium 26,4-10

Nádherný text z knihy Deuteronómium nám ukazuje, aká má byť nábožnosť Izraelitu. V prvom rade je konkrétna, prináša plody zeme. Musí si však uvedomiť, že zem, ktorá mu dáva plody je zem, ktorú mu daroval Boh. A nie tak hocijako. Izraelita si stále musí pripomínať, že ich praotec bol tulák. Bez cieľa, bez vlasti, ale stretol Boha a ten mu ukázal zem, ktorá sa stala jeho domovom. Potom v skratke pokračuje v rozjímaní: boli sme aj v Egypte, tam sme vyrástli, ale boli sme tam ponížení, zotročení. Boh nás vyslobodil a dal nám dôstojnosť a slobodu Božích detí.

Skúsme aj my dnes priniesť niečo Bohu a hlavne si uvedomiť: bez neho sme tulákmi sveta a vesmíru, bez neho by sme boli otroci. Stali sme sa Božími deťmi – to však neznamená nebo na zemi, ale náročný život. Lebo sloboda je vždy za cenu boja. Preto sa treba z nej tešiť, aj keď slzy sebalásky stekajú po lícach tým, ktorí by radšej zostali v otroctve Egypta a jedli pór a cibulu. Božie deti však bojujú, tak ako nám to Kristus ukázal v evanjeliu.

 

 Druhé čítanie: Rimanom 10,8-13

Druhé čítanie nám hovorí o vyznaní viery. Tak ako Izraeliti vyznávali svoju vieru, tak sv. Pavol nám pripomína obsah nášho vyznania viery. Ježiš je Pán, lebo vstal z mŕtvych. To, čo pre Izrael bol východ z Egypta, to pre nás kresťanov je Ježišovo zmŕtvychvstanie, jeho východ z tejto zeme (Egypt) do zasľúbenej zeme (nebo). Táto viera by mala byť v našom srdci a mali by sme ju vedieť vyznať našimi ústami. Kto vzýva Pána, bude spasený. Meditujme v týchto pôstnych dňoch Ježišovu cestu k utrpeniu a smrti, ale aj jeho víťazstvo, zmŕtvychvstanie.

Evanjelium: Lukáš 4,1-13

Podnety

Po krste  Ježiš podstúpil boj s diablom a jeho pokušeniami. Tak nám to svedčia evanjelisti Marek, Matúš aj Lukáš. Ježiš bol pokúšaný, podstúpil skúšku. Podobne ako to neskôr robia farizeji, keď mu dávajú otázky, aby ho pokúšali. Najvyššou Ježišovou skúškou bude hodina jeho utrpenia.

Aj v Starom zákone, keď ľud kráčal púšťou, podstúpil rôzne skúšky. Púšť je miesto skúšky. Boh chce vidieť, čo je v srdci človeka. Kniha Deuteronómium hovorí: A rozpamätúvaj sa na celú cestu, po ktorej ťa Pán, tvoj Boh, vodil štyridsať rokov na púšti, aby ťa pokoril, vyskúšal a zvedel, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho príkazy, alebo nie. (Dt 8,2)

 Pôstna doba so svojimi 40 dňami nám pripomína miesto púšte, miesto skúšky. Boh chce byť blízko, aj keď nás niekedy skúša, aby videl, čo je v našom srdci.       

Do pôstnej doby patrí aj pôst. Čo vyjadruje? Ako súvisí s našimi etickými, politickými problémami, s tým, aký máme vzťah k peniazom a aký máme vzťah k ľuďom? Dnešný svet si postavil pred seba človeka s vypracovanou postavou v posilovni, človeka zasýteného a blahobytného, ktorému nič nechýba. Ježiš svojím dlhým pôstom naznačuje, že treba hľadať pravdu o človekovi inde, nie v prehnanej starostlivosti. Robí to podobne ako všetky veľké náboženské a filozofické tradície. Človek, ktorý sa zrieka, človek, ktorý sa dobrovoľne poddá hladu, objavuje čosi nové. Odmietať pokrm je symbolom pomalej smrti. Odmieta sa základná potreba človeka. Opúšťa sa logika: mám hlad, na-jem sa. Logika pôstu je: jem s mierou, pravidelne a skromne. Toto robí človeka pozorného a bdelého.

Ježiš pocítil hlad. Odmietol však utíšiť ho egoisticky zázrakom pre seba. A tiež odmieta vládnuť ľuďom a pokúšať Boha. Ježiš si radšej volí Božie slovo ako svoj život, než egoistický postoj vlastnej záchrany.

V tomto pôstnom období máme teda možnosť nasledovať Ježiša v jeho dlhom pôste a pokúsiť sa odmietnuť logiku tohto sveta, postaveného na zabezpečení si blahobytu. Cesta je skromnosť, striedmosť, hľadanie toho nevyhnutného a v každom prípade neskúšať Boha a neprestať sa mu klaňať, nech by ponuky boli akokoľvek lákavé.

   

Pramene:

* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:

- Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 1997-1998; 2002-2003; 2005-2006.

- COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade. Tempo di Quaresima e Pasqua, Milano, Vita e Pensiero, 2010.

- La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.

- C.M. MARTINI, Incontro al Signore risorto. Il cuore dello spirito cristiano, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2009.

- J.M. NOUWEN, Un ricordo che guida, in ID., Mostrami il cammino. Meditazioni per il tempo di Quaresima, Brescia, Queriniana, 2003.