Myšlienka na nedeľu


Akými svedkami chceme byť

V prvom čítaní nám Božie slovo hovorí o tom, ako zbor apoštolov - po smrti Judáša len Jedenástich - sa opäť chce vrátiť k číslu, ktoré stanovil Ježiš. Povzbudení aj Božím slovom sa poobzerajú okolo seba a nájdu dvoch kandidátov, ktorí by mohli zaujať uprázdnené miesto v Ježišovom zbore Dvanástich. Sv. Lukáš, autor Skutkov nám touto epizódou poukazuje na zaujímavú skutočnosť, že totiž existovali aj mnohí iní, ktorí  boli blízko Ježiša po celý čas, keď Ježiš verejne účinkoval. Okolo Ježiša bolo celé hnutie osôb, sv. Lukáš to v evanjeliu veľmi silne naznačuje, keď hovorí o iných 72 učeníkoch (Lk 10,1) a tiež o ženách, ktoré Ježiša sprevádzali a slúžili mu svojím majetkom (Lk8,2-3)
Evanjeliá nám nedávajú veľmi podrobný opis apoštolov, o niektorých nevieme vôbec nič, okrem ich mena. Mimo Dvanástich nám Lukáš spomína ešte istého Kleopasa, ktorí odchádza spolu s iným učeníkom do Emauz (Lk 24,18). A tu v Skutkoch sa dozvedáme o Barsabášovi a Matejovi. 
Táto skutočnosť nám pripomína, že aj v spoločenstve Cirkvi máme skryté poklady osôb, ktoré majú vynikajúce vlastnosti, hoci sa o nich veľa nehovorí a nie sú na nejakých popredných miestach. Sú to ľudia vnímaví, silne prítomní vedľa Ježiša, dobre poznajú evanjelium a v tichosti o ňom vydávajú svedectvo. Kiež by sme mali oči ako apoštoli a mohli by sme vidieť tieto postavy veľkého svedectva. Sú mnohí skrytí hrdinovia, ktorých si Pán v rôznych časoch môže aj povolať do významnej pozície. Táto skutočnosť by nás mala povzbudiť, aby sme žili hrdinsky našu vieru aj v tichosti a skromnosti. Bojujme proti všetkým pokušeniam byť protagonistami, byť známymi, uznávanými. Barsabáš a Matej boli predložení komunitou na doplnenie zboru Jedenástich. Obaja boli takí úžasní a silní vo viere, že sa spoločenstvo nevedelo rozhodnúť a preto všetko zverilo Bohu skrze posvätný lós. Ak máme v srdci túžbu po prvenstve, povieme: Matej vyhral. Ak máme radosť z tichosti a pokory tak povieme: Barsabáš mal to šťastie, že mohol pokračovať vo svojej tichej a pokornej láske uprostred spoločenstva.
 
Boh, ktorého poznáš, miluje človeka
Áno, my vieme, že poznáme Boha. Naša viera, naše učenie, evanjelium, Písmo nám o ňom hovorí. Sú však rôzne stupne poznania. Poznám ho, lebo som o ňom počul. Poznám ho, lebo poznám pravdy, ktoré sú o ňom napísané. Poznám ho, lebo sa snažím plniť jeho predpisy. Toto všetko však je len čiastočné poznanie. Je potrebné spoznať Boha ako toho, ktorý miluje každého človeka. Iba toto poznanie totálne mení tvoju prítomnosť na svete. Levíta aj kňaz na ceste medzi Jerichom a Jeruzalemom poznali dobre svojho Boha, ale nie dostatočne. Poznali jeho zákon, stúpali smerom do Jeruzalema, ale obišli trpiaceho človeka. Iba ten, kto porozumel, že je nutné milovať zraneného človeka - rozumej aj zraneného hriechom, ktorý ho znetvoruje - a poslúžiť mu, uzdraviť jeho rany, iba ten dokonale pozná Boha. Božia láska robí z ľudí mojich bratov a sestry. Kto nemiluje, nepozná ešte Boha. Nemôžeme teda povedať: milujem ťa Bože, ale tých alebo tamtých nie. Môžeme len povedať: milujem ťa Bože, daj mi milosť pochopiť, že tí nepríjemní, tvrdí, arogantní, prázdni a vôbec všetci ľudia, sú predmetom tvojej lásky. Preto, ak mi pomôžeš, aj mojej.
 
Posvätení slovom, ktoré je pravda
Moderný svet prehlásil, že jediná pravda je zhoda slova a reality. Pravda je to, čo sa dá zmyslami, experimentálne alebo aj logicky preukázať. My kresťania sme však pozvaní neopustiť celok pre niečo čiastočné. Pravda moderného sveta je súčasťou pravdy. Najvyššia pravda je však to, čo hovorí Boh. My veríme v jeho slovo. My veríme, že Ježiš povedal pravdu o Bohu, slovom i svojím životom. My veríme, že jeho láska a jeho zmŕtvychvstanie sú definitívnou pravdou. Môže nám to niekto zazlievať, môže sa nám vysmievať. Kde na to máte dôkazy? Celé kresťanstvo je produkt sebaklamu alebo podvodu. Existuje jedna silná odpoveď: počúvať Slovo tak, že sa nám rozhorí srdce, čítať tak, že naša tvár bude žiariť. Skúsime to? Pokúsime sa čítať Slovo s láskou. Kto takto bude čítať, bude sa s láskou a súcitnou dobrotivou obavou pozerať na všetkých tých, čo zabudli na to, že Slovo je pravda a hľadajú pravdu, ktorá človeku nikdy stačiť  nebude.
 
Don Pavol Grach