Myšlienka na nedeľu


III. Nedeľa cez rok C

Prvé čítanie: Nehemiáš 8,2-4.5-6.8-10

Stať z knihy proroka Nehemiáša nás privádza do atmosféry obnovy Jeruzalema po návrate z exilu. Vyvolený národ musel dlho opravovať múry mesta, usporiadať svoju sociálnu situáciu, zorganizovať sa. To je obsahom prvých siedmich kapitol tejto knihy. V ôsmej kapitole, z ktorej sme čítali, nachádzame náboženskú obnovu ľudu. Ezdráš a leviti slávnostne čítajú ľudu Zákon. Ľud počúva postojačky a odpoveďou na počuté Božie slovo je poklona, modlitba.

Nech nám táto stať priblíži dôležitosť a slávnosť okamihu počúvania Božieho slova. Koľkokrát si uvedomujeme, ako povrchne počúvame, či lepšie nepočúvame. Nech nás táto stať povzbudí k hlbšiemu počúvaniu a k horlivejšej odpovedi, ktorou je Amen – tak nech sa stane, alebo lepšie a presnejšie: Zaväzujem sa, že budem konať podľa týchto slov.

 Druhé čítanie: Prvý list Korinťanom 12,12-30

Stať, ktorú sme počuli je pokračovaním z minulej nedele. Apoštol Pavol pokračuje vo svojej náuke o charizmách a predkladá obraz jediného Kristovho tela. Naliehavo prosí, aby všetci, ktorí sú obdarovaní, pracovali v prospech celku, pre Telo. Ak si uvedomíme celok, tak potom niet miesta na to, kto je viac a kto je menej, bolesť jedného je bolesťou všetkých, radosť jedného je radosťou všetkých.

Slovo apoštoli tu neznamená skupinu Dvanástich, ale všetkých hlásateľov evanjelia, ktorí na to dostali dary, charizmy. Učitelia sú zasa tí, ktorí dostali dar múdrosti, vedy a vedia poučiť bratov v pravdách viery, iní zas vedia uzdravovať, slúžiť a podobne.

Týždeň prešiel a Božie slovo sa nás môže opäť spýtať: Tak aké dary si tento týždeň objavil/a? A o aké si chceš prosiť? A nechýbajú ti nejaké saleziánske dary? Tak si ich pros.

Evanjelium: Lukáš 1,1-4;4,14-21

Podnety

     Čítanie z evanjelia podľa Lukáša začína jeho prológom (1,1-4) potom preskočíme tri kapitoly a dostávame sa do začiatkov Ježišovho kázania po synagógach a do jeho prvej kázne v synagóge v Nazarete (Lc 4).

     Prológ nás upozorňuje na to, že v prvej Cirkvi sa mnohí snažili zozbierať a napísať niečo o Ježišovi. Toto nám pripomína živý záujem o neho, horlivosť v poznávaní našej viery, v poznávaní správ o našej spáse. To často kontrastuje s ľahostajnosťou a nenachádzaním si času na čítanie a vzdelávanie sa vo viere a v katechéze pre mladých i dospelých.

     Evanjelista Lukáš kladie na začiatok Ježišovho verejného pôsobenia jeho návštevu a neúspešné kázanie v Nazarete. Je to v ostrom kontraste s oslavami, ktoré sa mu dostali v toľkých iných synagógach. Táto skutočnosť nám pripomína to, čo sa mnohokrát môže opakovať aj dnes. Toľko vzdialených a chudobných ľudí, keď počúva Ježišove slová, je v nadšení a entuziazme. A na druhej strane toľko kresťanov, ktorí chodia do kostola počúvajú Ježišove slová s podozrením, povrchne, bez viery.

Poprosme si, aby sme sme sa tešili z Ježiša, z jeho slova, aby sme našli radosť zo slobody a uzdravenia, ktoré nám dal. Ak si však myslíme, že sme dobrí, slobodní a zdraví aj bez neho, tak jeho slová nám neprinášajú potešenie, naopak, vyrušujú nás, niekdy až do takej miery, že sa to stane príčinou nášho príkreho postoja voči nemu.

Pane daj nám živú vieru, že toto slovo života sa splnilo na tebe i na nás, daj nám radosť z toho, že môžeme vidieť naplnenie Božích prisľúbení v tebe.

* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:

- Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 1997-1998; 2002-2003; 2005-2006.

- COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade. Tempo D’Avvento e Natale, Milano, Vita e Pensiero, 2009, pp. 68.

- La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.

Súvisiace články
 • 7. veľkonočná nedeľa C
 • 6. veľkonočná nedeľa C
 • 4.veľkonočná nedeľa
 • II. veľkonočná nedeľa C
 • V pôstna nedeľa rok C
 • IV. Pôstna nedeľa C
 • III. pôstna nedeľa C
 • II. pôstna nedeľa C.
 • I. pôstna nedeľa C.
 • VIII. Nedeľa v období cez rok C
 • VII. Nedeľa v období cez rok C
 • VI Nedeľa v období cez rok C
 • 5. nedeľa v období cez rok C.
 • IV. Nedeľa cez rok C
 • II. Nedeľa v období cez rok C.
 • KRST PÁNA
 • ZJAVENIE PÁNA
 • IV. adventná nedeľa, rok C
 • 3. advetná nedeľa, rok C
 • 2. adventna nedeľa, rok C
 • Prvá adventná nedeľa rok C
 • 32. nedeľa v období cez rok
 • 31 nedeľa v období cez rok B
 • 30. nedeľa v období cez rok B
 • 29. nedeľa v období cez rok B
 • Samota. 27 nedeľa roku B
 • Veľkodušnoť je vzájomná. 26. nedeľa v období cez rok B
 • 25. nedeľa v období cez rok B
 • 24 nedeľa v období cez rok B
 • Múdri a rozumní v očiach národov
 • Najväčší z ľudí
 • Kto je na vine?
 • Nepracovať vo sviatočný deň
 • Nedeľa Najsvätejšej Trojice
 • Otec nám chce dávať Ducha
 • Akými svedkami chceme byť
 • Láska - dar stvorenia i dar vykúpenia
 • 5. veľkonočná nedeľa roku B
 • Ježiš ako Dobrý pastier
 • Odvaha hovoriť aj napriek mojim chybám
 • Jedno srdce a jedna duša
 • Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
 • Kvetná nedeľa
 • Aká je naša nábožnosť?
 • Boh si vzbudil Kýrosa
 • Poznáš prikázania?
 • Poslušnosť
 • Pôstne obdobie
 • Ježiš je naozaj silný
 • Aký boj chceš bojovať?
 • Hlas prorokov, hlas Boží