Články


Kňaz salezián spolupracovník je ctihodný -- don Felice Canelli

(Vatikán, 3. júna 2021) – Svätý Otec František prijal v sobotu 22. mája 2021 na audiencii kardinála Marcella Semerara, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých, a počas nej poveril kongregáciu vydať dekrét o hrdinských čnostiach Božieho služobníka Feliceho Canelliho (1880-1977), kňaza diecézy San Severo, saleziána spolupracovníka.

Don Felice Canelli sa narodil v San Severo, v talianskom mestečku provincie Foggia, 14. októbra 1880 Gabrielovi a Terese Marchitto. Keď mal osem rokov, pristúpil k prvému svätému prijímaniu a vo veku 12 rokov, v októbri 1892, vstúpil do seminára. Kňazskú vysviacku prijal 6. júna 1903.

Don Felice Canelli spoznal saleziánsku charizmu v roku 1905, keď do San Severo prišli pôsobiť saleziáni. Stal sa diecéznym koordinátorom saleziánov spolupracovníkov a duchovným vodcom exallievov saleziánov i exalliev sestier saleziánok. Ľudia ho často nazývali „oživený don Bosco“ a tiež „malý Vincent de Paul“, kvôli jeho výnimočnej láske k mladým a k chudobným. Zo saleziánskej charizmy urobil silu pre duchovnú obnovu diecézy. Zostal verným „externým“ synom dona Bosca až do smrti.

Svojou neúnavnou apoštolskou činnosťou bol animátorom kresťanského života na všetkých poliach apoštolátu. V pastorácii uprednostňoval či už materiálne alebo duchovne chudobnú mládež. Don Canelli vždy venoval pozornosť aj spoločenskému životu. Anticipoval požiadavky Druhého vatikánskeho koncilu a vážil si apoštolát laikov, ktorý vnáša kresťanské hodnoty do spoločnosti.

V roku 1927 sa stal farárom vo farnosti Croce Santa na periférii dnes vyše 50-tisícového mestečka San Severo. Tam pôsobil až do konca života. Po skončení druhej svetovej vojny usiloval sa pozdvihnúť dôstojnosť chudobných ľudí a zakladal rôzne charitatívne diela. Zomrel 23. novembra 1977, recitujúc modlitbu Glória, s otvorenými rukami.

„Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul!“ Ježišova túžba roznietiť oheň lásky vo všetkých oblastiach ľudského života dobre načrtáva duchovný profil nového ctihodného dona Canelliho. Takto, „pod zástavou“ encykliky Rerum Novarum, ktorá je míľnikom v sociálnej náuke Cirkvi, s mottom „Da mihi animas, coetera tolle“ a so saleziánskym výchovným dvojčlenom „dobrý kresťan a čestný občan“, ako skutočný „externý“ syn svätého Jána Bosca, prežil svoju dlhú a intenzívnu kňazskú službu s neúnavnou pastoračnou láskou. Bol „všetkým pre všetkých“ (1Kor 9,22), aby získal duše pre Pána a urobil z nich zapálených svedkov autentickej a koherentnej viery v každodennom živote prostredníctvom skutkov milosrdenstva, aby nimi postavili hrádzu socialistickým a komunistickým ideológiám a protestantskému prozelytizmu, ktoré ťažili z ľahostajnosti Cirkvi v sociálnych otázkach, a vzďaľovali tak ľudí od viery.

Diecézny proces sa začal v diecéze San Severo (Foggia) v marci 2009 a bol zakončený 30. novembra 2013 a potom nasledovala rímska fáza procesu. Zakončená bola na riadnom zasadaní komisie kardinálov a biskupov Kongregácie pre kauzy svätých 4. mája 2021.

Podľa ANS spracovali OnMiSDB a rhsdb