Články


Putovanie blahoslavenej Alexandriny v stredisku ASC Trnava

     Blahoslavená Alexandrina Mária da Costa je saleziánka spolupracovníčka z Balazaru v Portugalsku, stigmatizovaná mystička i veľká ctiteľka Panny Márie a Eucharistie.

     Trinásť rokov pripútaná na lôžko neprijala žiaden nápoj ani iný druh jedla, iba každodenné sväté prijímanie. V spojení s Ježišom vo svätostánkoch po celom svete zažívala extázy a zjavenia. Jej relikvia sa nachádza v kaplnke domu Mamy Margity na Drienici, ale okrem nej má v duchovnej správe ďalšiu menšiu relikviu spolupracovník Janko z Nitry. Ako ju on často nazýva, „slečna z Portugalska“ prišla koncom mája najskôr na kratšiu návštevu do strediska Trnava. Chcela hneď ísť na perifériu a tak sme ju spoločne zaviezli k saleziánke spolupracovníčke Anke, ktorá žije v Novom meste nad Váhom. Jej životný osud je veľmi podobný našej blahoslavenej, nakoľko ju choroba pripútala na lôžko. Počas modlitby deviatnika s bl. Alexandrinou jej Duch umožnil pochopiť, prečo toľko rokov zostala spolupracovníčkou napriek tomu, že sa nemôže venovať mladým a ani zúčastňovať života v stredisku. Jej krásny úsmev v utrpení sa týmto nečakaným stretnutím a hlbším poznaním jej života zdvojnásobil.

     Po deviatich dňoch, na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 8. 6. 2023 prišla Alexandrina aj do Trnavy na Kopánku. Jej relikviu v kostole pred obetným stolom si veriaci mohli prísť uctiť počas celého dňa, vyprosovať si pravú úctu k Eucharistii a modliť sa na jej príhovor práve za svätosť svojich detí a mladých.

     Po menšej prázdninovej odmlke sme ju mohli od 12. augusta v Trnave opäť privítať na viac než 3 týždne pre celé stredisko. Najskôr opäť prišla na víkend do kostola a následne aj na augustovú duchovnú obnovu ASC, ktorá je otvorená aj pre širšiu saleziánsku rodinu. Keďže naše stredisko má 107 členov, je rozdelené na 9 animačných skupiniek. V každej skupinke pobudla 2 dni, pričom podľa časových možností niekedy aj po pár hodinách prechádzala po domoch alebo zostávala u vedúcich skupiniek.

     Ďakujeme všetkým, ktorí ju prijali alebo k nej prichádzali, aby sa pri nej spolu modlili. Ďakujeme za mnohé príležitosti k stretnutiu sa navzájom a priestor pre spoločnú, či súkromnú modlitbu v tomto letnom období.

Bl. Alexandrina tiež navštívila komunitu v Podolí, kde v rodinnom domčeku bývajú nevidiaci súrodenci (z nich Anna je spolupracovníčka) a kňaz Emanuel. Pri oslave Boha sa stretávajú v kaplnke zasvätenej Kristovej Krvi, kde majú denne sv. omšu a pamätajú na všetkých spolupracovníkov a dobrodincov, ktorí im pomohli a pomáhajú. Spolu s Alexandrinou ďakovali za uzdravenie z vážnej choroby na príhovor bl. Anky Kolesárovej.

     Okrem veľkej radosti a nadšenia mladých i mnohých zrelých spolupracovníkov je v našich strediskách aj mnoho nevysvetliteľného utrpenia. Alexandrina vravievala: „Cítim veľkú jednotu so saleziánmi a spolupracovníkmi z celého sveta. Koľkokrát upieram svoj pohľad na diplom príslušnosti k spolupracovníkom a v spojení s nimi obetujem svoje bolesti za spásu mladých! Milujem kongregáciu. Milujem ju veľmi a nikdy na ňu nezabudnem ani tu na zemi, ani v nebi.“

     Alexandrina nás pripravila aj na dve dôležité operácie srdca našich saleziánov spolupracovníkov (Jozef a Marián). Pripomenula nám, aby sme najmä duchovno-telesný stred našej bytosti – srdce, mali obrátené k Pánovi a aby sme to, čo nám On posiela do cesty, vedeli duchovne „vycítiť“, rozpoznať a tak s láskou plniť Jeho vôľu. Vzdávame Mu vďaky za tieto Jeho veľké a mocné činy.

     Keďže 25.4.2004 bola Alexandrina vyhlásená za blahoslavenú, budúci rok budeme sláviť 20. výročie tejto udalosti. Ako povedal Janko: Čo tak pripomenúť si jej život spoločnou púťou spolupracovníkov do Balazaru v roku 2024?

Robo, ASC Trnava