Články


2%, resp. 3% z dane poukázané pre naše Združenie

Milí saleziáni spolupracovníci, chceme vás aj tento rok povzbudiť k poukázaniu 2% nášmu Združeniu. Keďže je to jeden z dosť dôležitých zdrojov našich príjmov, vaše 2% (3%) nám veľmi pomôžu.  Vaše 2% (3%), ktoré ste nám poukázali v roku 2018 vo výške 4.465,57 EUR, sme použili na vzdelávanie, a to formou akcií – Kazateľské Duchovné cvičenia v januári 2019 ( 300 EUR), Provinciálne stretnutie PR s MR v marci 2019 (1.615,57 EUR), Stretnutie PR s ašpirantmi v apríli 2019 (350 EUR), Formačný víkend v novembri v Čičmanoch (1.500 EUR), pravidelné mesačné Zasadnutia Provinciálnej rady 8 x v r. 2019 (700 EUR).   
 
V roku 2019 bolo nášmu Združenie poukázaných 5.777,83 EUR. 
 
Ako poukázať 2% (3%)? Môžu nastať tieto 3 situácie: 
 
1. Zamestnanci, ktorým bude robiť zamestnávateľ ročné zúčtovanie preddavkov na daň, požiadajú zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Na základe neho vyplnia Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%). Ak chcú poukázať 3%, je potrebné vypísať a priložiť Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Najneskôr do 30. apríla 2020 doručia formuláre (Vyhlásenie, Potvrdenie o zaplatení dane, Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti) Daňovému úradu podľa miesta svojho bydliska. 
 
2. Fyzické osoby, ktoré budú podávať daňové priznanie, poukážu 2% cez daňové priznanie. Ak chcú poukázať 3%, priložia k daňovému priznaniu Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti a daňové priznanie s touto prílohou doručia do 31.marca 2020 daňovému úradu podľa miesta svojho bydliska.   
 
3. Právnické osoby poukazujú 1% v daňovom priznaní. Ak chcú poukázať 2%, tak musia do konca marca 2020 darovať financie minimálne vo výške 0,5% z dane na verejnoprospešný účel niektorej neziskovej organizácii. 
 
Zamestnanec alebo živnostník môže poukázať 3%, ak preukáže, že v roku 2019 vykonával najmenej 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Dobrovoľnícka činnosť mohla byť vykonaná aj pre inú organizáciu, ako pre tú, ktorej sa poukazujú 2%. Dobrovoľnícka činnosť sa preukazuje špeciálnym tlačivom. Ak ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali pre naše Združenie, potvrdenie podpisuje provinciálny koordinátor, ale miestny koordinátor je garantom vykonanej činnosti (miestny koordinátor pripraví potvrdenie o vykonanej dobrovoľníckej činnosti a pošle ho na podpis provinciálnemu koordinátorovi). Ak ste dobrovoľnícku činnosť robili napr. pre farnosť (príprava snúbencov na manželstvo, príprava birmovancov, pomoc na tábore, atď.), potvrdenie si treba pýtať od farského úradu. 
 
Ďakujeme všetkým, ktorí ste nám v minulosti poukázali svoje 2% (3%). A ďakujeme tiež tým, ktorí tak urobíte tento rok. 
 
Podrobnosti, presný postup a tlačivá nájdete v sekcii Dokumenty/ 2 % z dane.