Myšlienka na nedeľu


Veľkodušnoť je vzájomná. 26. nedeľa v období cez rok B

Posolstvo tejto nedele v prvom čítaní a v evanjeliu je nadmieru priezračné. V prvej chvíli vzbudzuje veľký potlesk všetkých vyznavačov slobodného výkladu Písma, nezávislého pôsobenia Ducha. Biskupi, kňazi katolíckej Cirkvi nemyslite si, že len vy máte patent na výklad Písma. Boh dáva svojho Ducha a Mojžiš i Ježiš vám ukazujú cestu veľkodušnosti.
Tu však potlesk môže skončiť a pokračujme v uvažovaní. Ak je pravda, že učeníkom, apoštolom chýbala mnohokrát veľkodušnosť, tak na druhej strane je aj pravda, že evanjelium nám nikdy nehovorí o roztratených anonymných charizmatických osobnostiach, ktorým by Ježiš zveril svoje posolstvo. Ježiš ho zveruje Dvanástim, ktorí majú svoje mená. Žiarlivým a často prízemným. Dvanástim, s ktorými má trpezlivosť, aj keď ho to veľa stojí. Dvanástim, ktorí ho opustili, ktorí boli ustráchaní a boli malej viery aj vtedy, keď ich rozposielal do sveta. 
V Cirkvi bude vždy napätie medzi tými, čo sú povolaní strážiť spoločenstvo a tými, ktorí ho budujú darmi Ducha. Tak ako v štáte bude vždy napätie medzi tými, čo podnikajú a tými, čo regulujú. Povedať, že žiadna regulácia nie je potrebná je blud. Tak isto ako hlásať, že Cirkev vznikne tam, kde odstránime žiarlivých nástupcov Kristových učeníkov. Odstrániť treba žiarlivosť, ale nie nástupcov Kristových učeníkov. A kto sa chce veľmi stavať do role nezávislých učeníkov plných Ducha nech nezabúda, že o týchto sa hovorilo, že konali v Kristovom mene. Kristus svojou trpezlivosťou a svojím slovom, ale najmä svojou smrťou a svojím zmŕtvychvstaním, porieši problém žiarlivosti svojich vyvolených. Ak si plný Ducha, konaj Kristove skutky, ale nerieš celé Kristovo dielo a jeho úzke spoločenstvo, ktoré si on vyvolil. Ako vtedy, tak aj dnes, je v ňom veľa ťažkostí, biedy i hriechu. 
Nebuduj svoju duchovnú veľkosť na biede tých, ktorých si Kristus vyvolil. Teš sa zo skutkov, ktoré konáš, ale vedz, že jedným z najväčších skutkov lásky je milovať to, čo Kristus miloval, a mať trpezlivosť s tým, s čím mal Kristus trpezlivosť. Duch nie je proti Kristovi. A Kristus nie je bez tela, nie je bez konkrétneho spoločenstva.
Možno dnešnou odpoveďou môže byť: milujem Jána v jeho žiarlivosti, milujem Jozueho, ktorý si potrpel na to, že bol prvý a najdôležitejší. Milujme ich, lebo vieme, že Kristova láska v nich zvíťazila. napriek ich žiarlivosti. Kiež by nám Pán pomohol na ceste veľkodušnosti: tým, čo majú zodpovednosť a blízkosť ku Kristovi, ale aj tým, ktorí vidia v sebe dary Ducha a prežívajú pokušenie kritizovať tých, ktorých si Kristus vyvolil. Dávaj si pozor, aby si nikdy, keď vidíš slabosti iných, nebol hrdý na svoju pravdu a svoju cestu, ktorá môže byť naozaj veľmi krásna, ale bez lásky sa stáva len cvendžiaci kov, úplné nič, niečo zbytočné, ako o tom píše sv. Pavol Korinťanom.
Potlesk teda patrí tým, čo sú plní Ducha  a plní lásky ku Kristovi a jeho súčasným, aj nehodným učeníkom.
 
Don Pavol Grach, SDB